Fördelningsbrunnen

Fördelningsbrunnen fördelar avloppsvattnet till spridarledningarna. Kontrollera då och då att spridningsledningarna belastas lika. Nyare fördelningsbrunnar har skibord för utloppsledningarna som gör att man kan ställa in hur mycket vatten som ska rinna ut i varje utlopp.

Min fördelningsbrunn är OK:

  • Det finns inte något slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.
  • Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med underkant på utloppen.
  • Vattennivån är jämn ut i alla utlopp.
  • Den är i övrigt hel och tät.
Klart vatten nedanför utlopp och inlopp. Ser bra ut.

Klart vatten nedanför utlopp och inlopp. Ser bra ut.

Fördelningsbrun med tre utlopp som har skibord. Framför inloppet finns en dämpskärm som minskar farten på inkommande vatten.

Fördelningsbrun med tre utlopp som har skibord. Framför inloppet finns en dämpskärm som minskar farten på inkommande vatten.

Min fördelningsbrunn behöver förbättras:

  • Vattennivån står under utloppen. Då finns det sannolikt en läcka som behöver tätas.
  • Fördelningen av spillvatten är ojämn ut i utloppen.
  • Vattennivån står över utloppen. Då har sannolikt efterföljande reningsanläggning tätnat.
  • Det finns slam i fördelningsbrunnen. Då fungerar sannolikt inte slamavskiljningen tillfredsställande.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Det finns slam i fördelningsbrunnen. Det visar att slamavskiljningen inte fungerar.

Det finns slam i fördelningsbrunnen. Det visar att slamavskiljningen inte fungerar.

Vattennivån är över både in- och utlopp. Det kan betyda att infiltration/markbädd är för tät.

Vattennivån är över både in- och utlopp. Det kan betyda att infiltration/markbädd är för tät.

Min anläggning saknar fördelningsbrunn:

  • Har du en infiltration eller markbädd med mer än en spridarledning bör du installera en fördelningsbrunn.
  • Har du en anläggning med enbart en spridarledning bör du installera en inspektionsbrunn.

Om ditt avlopp har någon eller några av dessa uppräknade brister så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.