Spillvatten

Det avloppsvatten du använder när du duschar, diskar, tvättar och går på toaletten ingår i ett ständigt kretslopp. Vi kallar den här typen av avloppsvatten för spillvatten.

Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen. Du kan påverka reningen genom att se till att inga föremål ellet farliga ämnen spolas ner i avloppet. På så vis hjälps vi åt att se till att kretsloppet fungerar.

Stopp i avloppet

Stopp i avloppet beror oftast på att du spolat ner något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett eller liknande. Här ger vi dig några tips för att hindra stopp i avloppet.

  • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
  • Torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar. Behöver du bli av med en större mängd olja, använd en tom petflaska för att samla ihop stekfett från matlagning. Flaskan slänger du sedan i tunnan för brännbart avfall.

Fynd i rören

Vi påminner dessutom om att inte använda toalettstolen till annat än det som bör hamna där.

Fynd av grejer i Luleås avloppsrör. Inte undra på att det blir stopp i avloppet ibland.

Tops, våtservetter, sanitetsprodukter, hår, snus och fimpar med mera skall slängas i soporna eftersom dessa produkter ej är nedbrytbara och bildar onödiga stopp på vägen till avloppsverket.

Miljöfarliga ämnen

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena miljögifter. Därför har det på senare år blivit allt svårare att hålla jämna steg med de ökade utsläppen av miljögifter. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att arbeta förebyggande och minska användningen av miljögifter i samhället. I detta arbete behöver vi din hjälp.

  • Tänk på att inte överdosera tvätt- och diskmedel.
  • Försök köpa miljömärkta varor, titta efter Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman.
  • Kemikalier och lösningsmedel lämnas till återvinningscentral eller miljöstation.
  • Överblivna mediciner lämnas till Apotek, inte till avloppet eller soptunnan.

Spillvattenledningar

Vårt ledningsnät för att avleda spillvatten består av självfallsledningar, pumpstationer och tryckledningar.

Självfallsledningar ligger i en så pass stor lutning så att vattnet med gravitationens hjälp flyter vidare. Självfallsledningarna delas upp i servisledningar och huvudledningar.
Servisledningen avleder hushållets förbrukade vatten ut till huvudledningen.

Huvudledningarna för spillvatten samlar upp områdets förbrukade vatten och leder det ner till en pumpstation.
Pumpstationen ligger normalt sett på den lägsta punkten i området och är placerad för att kunna samla upp spillvatten från ett så stort upptagningsområde som möjligt.
Pumpstationen pumpar via en tryckledning det förbrukade vattnet vidare till nästa område. Att vattnet pumpas via flera pumpstationer innan det når avloppsreningsverket är normalt och benämns som en pumpstationskedja.

Du som fastighetsägare har ansvar för servisledningen från förbindelsepunkten, som vid normala fall är belägen 0,5 m utanför fastighetens tomtgräns. Du bör kontakta en va-inspektör om du:

  • ska byta ut din spillvattenservis. Då ser vi till att byta vår del av servisledningen samtidigt.
  • funderar på hur du ska ansluta ditt källarförsedda hus/byggnad. Vi rekommenderar inte att direktansluta källarförsedda hus/byggnader till spillvattennätet. Risken för att du då drabbas av översvämning är mycket hög.

Kontakt

Luleå kommun 0920-45 30 00