Riktvärdeslista

Du får inte släppa ut vad som helst i det kommunala avloppet. Det avloppsvatten som avleds till reningsverket skall motsvara ett normalt hushållsavloppsvatten.

För att definiera vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller har vi upprättat en riktvärdeslista för typiska halter av föroreningar och metaller som du som verksamhetsutövare och fastighetsägare inte får överskrida i ditt avloppsvatten. Vissa riktvärden finns till för att skydda ledningsnätet och andra för att skydda avloppsreningsprocessen och bidra till en god slamkvalitet. Vissa ämnen är inte skadliga för ledningsnätet eller reningsprocessen men bidrar till ökade kostnader vid rening.

Misstänker du att avloppsvattnet från din fastighet/verksamhet avviker från dessa halter? Kontakta kundtjänst om du vill veta mer.

 

Parametrar som skyddar ledningsnätet

Parametrar/Ämne

Värde/Mätetal

 

pH

6,5-11 (min-max)

 

Temperatur

≤ 50 °C

 

Konduktivitet (Ledningsförmåga)

≤ 500 mS/m

 

Sulfat (summaparameter)

≤ 400 mg/l

 

Magnesium (Mg2+)

≤ 300 mg/l

 

Ammonium (NH4+)

≤ 60 mg/l

 

Fett (Avskiljbart)

≤ 50 mg/l

 

Klorid

≤ 2 500 mg/l

 

 

Parametrar som skyddar reningsprocess och slamkvalitet

Parametrar/Ämne

Värde/Mätetal

Zink (Zn)

≤ 0,20 mg/l

Koppar (Cu)

≤ 0,20 mg/l

Bly (Pb)

≤ 0,05 mg/l

Silver (Ag)

≤ 0,05 mg/l

Kobolt (Co)

≤ 0,03 mg/l

Krom (Cr)

≤ 0,03 mg/l

Nickel (Ni)

≤ 0,03 mg/l

Kvicksilver (Hg)

≤ 0,0005 mg/l

Kadmium

≤ 0,0005 mg/l

Tenn (Sn)

≤ 0,05 mg/l

Cyanid (Cn) (Total)

≤ 0,50 mg/l

Miljöfarliga organiska ämnen

Bör ej förekomma¹

Oljeindex

≤ 5-50 mg/l²

 

¹Kemikalieförteckningen samt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och Begräsningsdatabasen är stöd för att identifiera och ersätta miljöfarliga ämnen.

²Bedömning av vilket krav som skall gälla görs av va-huvudman utifrån fastighetens verksamhet och belastning. Generellt vid nybyggnation ställs kravet oljeindex 5 mg/l. Klass 1 Oljeavskiljare kan vid rätt dimensionering, installation och skötsel klara 5 mg/l.

Ovanstående parameterlistor är antagna av tekniska nämnden i Luleå kommun den 2010-10-21.

Parametrar som bidrar till ökande kostnader vid avloppsrening

Parameter/Ämne

Värde/Mätetal

Totalfosfor

≤ 7,2 mg/l

CODCr

≤ 580 mg/l

TOC

≤ 160 mg/l

Suspenderade ämnen

≤ 330 mg/l

Högre halter än normalhalter för hushållsspillvatten kan accepteras när det gäller organiska ämnen(CODCr, TOC), totalfosfor och/eller suspenderade ämnen om utsläppen sker i samförstånd med va-huvudman.

Ovanstående parameterlista är antagen av kommunfullmäktige i Luleå kommun den 2012-12-17.