Fettavskiljare

Fettavskiljare

Inventering av livsmedelsfastigheter i Luleå klar -
nästan hälften saknar fettavskiljare

Nära 400 livsmedelsfastigheter har, med syfte att kartlägga läget för fettavskiljare, inventerats i Luleå kommun. Det handlar om 150 kommunala fastigheter som inventerades år 2011 och övriga fastigheter, 250 i antalet, som inventerades under 2012/13.

Konsekvenser för kommunens fastigheter är att 79 fastigheter, ca hälften av de inventerade fastigheterna, saknar alternativt har underdimensionerade fettavskiljare. Åtgärdsprogram för dessa är dock upprättat i samråd med Fastighetsavdelningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen.

Konsekvenser för privata fastighetsägare är att 63 privata verksamheter saknar och behöver fettavskiljare och 39 privata verksamheter har en underdimensionerad avskiljare som behöver bytas ut.

Rapporten ute hos fastighetsägarna

- Inventeringsrapporten har nu  skickats ut till samtliga fastighetsägare och vi hoppas att alla förstår hur viktigt det är med en avskiljare för att inte det egna och kommunens avloppsnät ska stocka igen, säger Hendrik Visser, VA-Chef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen höll i september 2015 informationsträff för konsulter, entreprenörer och projektledare som arbetar med mark/VVS med anledning av att de hoppas på och räknar med att verksamheterna och fastighetsägarna ska ta sitt ansvar och åtgärda bristen med ingen eller underdimensionerad fettavskiljare.

I inventeringsrapporterna framgår vilka åtgärder som rekommenderas av VA-huvudmannen. För att förenkla har vi gjort en steg-för-steg-guide som på ett enkelt sätt visar hur man gör när man beställer och installerar en fettavskiljare.

Konsekvenser utan fettavskiljare

Om problem med fett i ledningsnätet kan kopplas till fastigheten debiteras ägare och verksamhetsägare för utförda åtgärder i ledningsnätet, till exempel spolning.
Årligen lägger Luleå kommun ut onödigt stora summor på att hålla avloppsledningarna rena på grund av för mycket fett och felaktigt nedspolade saker i avloppen.

Aktuella information finner du i PDF-filerna i högra spalten.

Bakgrund

Sedan 2011 pågår ett projekt som ska bidra till att förhindra de problem som uppstår på grund av fett i avlopp. Fastigheter där livsmedelsverksamhet bedrivs har inventerats med avseende på fettavskiljare. och denna inventering är nu klar.

Fett samlas i fettavskiljare. Här sett uppifrån.

I fastigheter där det pågår verksamhet som hanterar större mängder fett bör en typgodkänd och rätt dimensionerad fettavskiljare finnas installerad.

Varför behövs fettavskiljare?

Luleå kommuns avloppsledningar är dimensionerade för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Fett som släppts ut i avloppet stelnar när det når ledningarna i marken, där vattnets temperatur är lägre. Detta kan leda till att ledningssystemet blockeras av stelnat fett på insidan av avloppsrören. Fett i spillvatten måste därför avskiljas innan det når det allmänna ledningsnätet.

En översvämmad källare, orsakat av fett i va-ledningarna.

Ansamlingen av fett i avloppsrör kan leda till:

 • Avloppsstopp, som i sin tur kan orsaka källaröversvämningar eller bräddningar av orent spillvatten.
 • Problem som dålig lukt, gasbildning och frätskador på ledningsrören på grund av svavelväte som bildas.
 • Negativ inverkan på den biologiska reningen vid avloppsreningsverken.
 • Minskad hydraulisk kapacitet i ledningsnätet.
 • Problem i spillvattenledningar och pumpstationer.

För att förhindra stopp i avloppsrören på grund av fett bör en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare vara installerad i fastigheter som bedriver livsmedelsverksamhet.

Verksamheter som berörs

Enligt Boverkets byggnadsregler ska spillvatten som innehåller mer än obetydliga mängder av fett behandlas innan det når det kommunala spillvattennätet. 
Exempel på verksamheter som ofta släpper ut fett:

 • Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, restaurang, skolor, förskolor, pizzeria, salladsbar och gatukök.
 • Anläggning för grillning, ugnsstekning, fritering och stekning.
 • Storkök, mottagningskök, catering.
 • Charkuteri, rökeri.
 • Bageri.
 • Livsmedelsaffärer med chark/kycklinggrill.

Dimensionering och utformning

Fettavskiljaren ska dimensioneras och utformas enligt svensk standard:
SSEN1825.
Fettavskiljaren ska placeras så att den blir lätt att kontrollera och underhålla.

Tömning av fettavskiljare

Tömning ska ske så ofta att fett inte följer med anläggningens utgående spillvatten till kommunens spillvattennät. VA-huvudmannens rekommendation är att tömning bör ske minst fyra gånger per år.

Starta ny livsmedelsverksamhet?

Om du vill starta ett företag som säljer mat, till exempel ett café, en pizzeria eller en restaurang, besök våra sidor om att starta livsmedelsföretag.