Dagvatten

Infiltration i marken är det mest självklara sättet att ta hand om regnvatten. En fördel med det är att en stor del av föroreningarna i vattnet då fastnar i marken och tas omhand av markens mikroorganismer.

I vissa äldre bostadsområden går spillvattnet (vatten från till exempel toaletter, bad och dusch) och dagvatten (regn-, spol- och smältvatten) i samma ledningar. Vi kallar detta för kombinerade ledningar.

Du som bor i sådana områden kan göra en miljöinsats och bidra till att minska risken för källaröversvämningar genom att leda ut vattnet från taken till er egen trädgård istället för ned i avloppet.

Dagvattenledningar

I Luleå kommun finns ett dagvattennät för att avleda regn, smältvatten och dräneringsvatten. Dagvattnet i centrala Luleå avleds främst i ledningar nedgrävda i marken. På de mindre orterna sker avledningen i öppna diken. Dagvattnet avleds oftast till närmaste vattendrag.

I huvudsak sker ingen rening av dagvattnet dock finns i viss utsträckning en enklare rening av dagvattnet där grovavskiljning av grus och sand sker i ett så kallat sandfång. Undantag är vissa parkeringsytor och bensinstationer som har oljeavskiljare installerat. Att äga en källareförsedd byggnad innebär alltid en kraftigt förhöjd risk att drabbas av översvämning.

Att avleda dagvatten (ytvatten och dräneringsvatten) till spillvattensystemet är inte tillåtet.

Misstänker du att din fastighet är felkopplad? Kontakta någon av våra va-inspektörer.

Kontakt

Luleå kommun: 0920-45 30 00