Avlopp

Vi renar ditt avloppsvatten enligt högt ställda miljökrav innan det släpps ut i hav eller vattendrag.

Avloppsvatten är egentligen ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vatten som försvinner ut i avloppet när du till exempel spolar på toaletten. Dagvatten är det nederbördsvatten som faller på hårdgjorda ytor och måste avledas.

Avloppsreningsverk

Våra avloppsreningsverk finns på följande platser;

  • Uddebo
  • Råneå
  • Avan
  • Brändön
  • Jämtön
  • Klöverträsk
  • Niemisel
  • Sundom
  • Vitå
  • Ängesbyn

Uddebo är det största avloppsreningsverket. Där renar vi årligen runt tio miljoner m³ avloppsvatten från 60 000 personer och ett antal industrier och verksamheter. Allt som du spolar ner i avloppet transporteras via ledningar till reningsverken. Där renas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och/eller kemiskt. Renat vatten kvalitetskontrolleras och släpps ut i Lule älv samt andra recipienter.

Mer om hur det går till när vi renar avlopp vid Uddebo avloppsreningsverk
kan du läsa här.

Spillvatten

Ledningsnätet för avloppsvatten i Luleå kommun består av ca 100 mil ledningar. Till största del har vi ett separerat ledningssystem där spillvatten (avloppsvatten från hushåll och verksamheter) och dagvatten (regn- och ytvatten) avleds i separata dag- och spillvattenledningar.
Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch, tvätt och disk. Allt spillvatten avleds via spillvattenledningsnätet till avloppsreningsverket för rening.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att avloppssystemet ska
fungera så bra som möjligt.

Dagvatten

När det plötsligt regnar riktigt mycket eller snön smälter ska allt vatten ta vägen någonstans. För att inte riskera att din källare översvämmas finns det dagvattensystem som skall leda bort vattnet. Vid riktigt häftiga och långvariga regn klarar inte ledningssytemet att leda bort allt vatten.

Här kan du läsa vad du kan göra för att inte överbelasta dagvattensystemet
och undvika källlaröversvämning.