Avlopp

Vi renar ditt avloppsvatten enligt högt ställda miljökrav innan det släpps ut i hav eller vattendrag.

Avloppsvatten är egentligen ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Det avloppsvatten du använder när du duschar, diskar, tvättar och går på toaletten ingår i ett ständigt kretslopp. Denna typ av avloppsvatten kallas spillvatten. Dagvatten är det nederbördsvatten som faller på hårdgjorda ytor och måste avledas.

Avloppsreningsverk

Våra avloppsreningsverk finns på följande platser;

  • Uddebo
  • Råneå
  • Avan
  • Brändön
  • Jämtön
  • Klöverträsk
  • Niemisel
  • Sundom
  • Vitå
  • Ängesbyn

Uddebo är det största avloppsreningsverket. Där renar vi årligen runt tio miljoner m³ avloppsvatten från 60 000 personer samt ett antal industrier och verksamheter. Allt som du spolar ner i avloppet transporteras via ledningar till reningsverken. Där renas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och/eller kemiskt. Renat vatten kvalitetskontrolleras och släpps ut i Lule älv samt andra recipienter.

Mer om hur det går till när vi renar avlopp vid Uddebo avloppsreningsverk
kan du läsa här.