Abonnemang och avgifter

Som kund hos oss betalar du en avgift för vatten och avlopp. Vår verksamhet är helt taxefinansierad. Det innebär att inga skattemedel används och att vår verksamhet inte är vinstdrivande.

Stad i förändring

Kommunens vattentjänster är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Såväl dricksvattenleverans som avloppsrening måste hanteras säkert för att skydda människor och miljön. I takt med att staden förändras och nya utmaningar dyker upp, såsom klimatförändringar, måste även systemet för vattenförsörjning utvecklas.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter. Taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

  • Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder. Denna engångsavgift betalar du som fastighetsägare för att få ansluta fastigheten till vårt ledningsnät.
  • Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna va-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. De påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser. Detta är en årlig avgift som består av både en fast och rörlig del.

 

Återställ
Ökade krav på va-verksamheten påverkar taxan
Återställ
Justering av VA-taxan 2019
Återställ
Under medel vad gäller VA-avgifter i Svrige
Återställ
Inventering för tillväxt
Återställ
Vem bestämmer taxan?