Anslutning

Verksamhetsområde och anslutningsmöjlighet 

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Inom verksamhetsområdet ska kommunen bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd.

Klicka här för mer information samt länkar till kommunkartan där du ser om en fastighet befinner sig inom något av verksamhetsområdena vatten spillvatten och/eller dagvatten.

 

Vägledning inför anslutningsarbete

Många frågor ska besvaras innan man ansluter sitt hus till de kommunala VA-ledningarna på ett säkert och smidigt sätt.

Innan du börjar gräva behöver du kontrollera om det redan finns ledningar i marken. Önskar du en kommunal servis behöver du kontakta VA-avdelningen i god tid. Läs mer under "Stegvis vägledning vid anslutning".

 

Hjälp att planera ditt VA-system

Att planera ett bra och säkert VA-system inne på fastigheten kräver en del kunskap. För att lättare förstå hur ett internt VA-system kan se ut har två principskisser tagits fram. man behöver dock alltid ta hänsyn till det specifika förhållande som råder på fastigheten/för byggnaden vid val av VA-lösning.

Det kan vara klokt att anlita företag med branchkunnig personal för att få hjälp med utformning och andra val för att erhålla en långsiktlig och säker VA-utformning.

Klicka här för att se principskissen för anslutning till kommunal spillvattenledning (avlopp).

Klicka här för att se principskissen för anslutning till kommunal dagvattenledning