Tomträtter

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den. Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att du har obegränsad rätt att överlåta tomträtten till någon annan eller att pantsätta den.

Fastigheten upplåts i princip på obegränsad tid och tomträttshavaren får en ställning som i mycket påminner om en fastighetsägares. Reglerna om tomträtt återfinns i jordabalkens 13 kap. (SFS 1970:994)
 
Tomträttshavaren betalar en årlig avgift (avgäld) till fastighetsägaren som är kommunen. Avgälden baseras på markens taxeringsvärde och justeras normalt vart tionde år. Luleå Kommun har ca 2 000 tomträttsupplåtelser. Några nya tomträtter för småhus upplåts inte.

Anmäl överlåtelse

När du överlåter din tomträtt ska det anmälas till kommunen. Det gäller vid alla tillfällen när tomträtten byter innehavare, som försäljning, bodelning eller när tomträttsinnehavaren avlider. Anmälan sker genom att en kopia på överlåtelsehandlingen skickas in till Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Sektion Exploatering.

Friköpspris

Luleå Kommun har tagit ett beslut att de som vill kan köpa sin tomträtt. Friköpspriset för småhus är 70 procent av markens aktuella taxeringsvärde.

Vid frågor kontakta SBF kundtjänst på 0920-45 30 00