Regler för tomtkön

1. För privatpersoner och för permanent boende
Genom tomtkön förmedlar Luleå kommun tomter till privatpersoner avsedda för permanent bostad. Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö.

2. Anmälan
Anmälan till tomtkön ska ske på avsedd ansökningsblankett eller webbtjänst.

3. Avgift
Anmälningsavgiften är 300 kr. Avgiften kan betalas med betalningsfunktionen i e-tjänsten eller till kommunens pg 6 02 00-3. Om du betalar till kommunens pg ska du märka inbetalningen med "Tomtköavgift" och ditt personnummer.

4. Registrering
Ansökan registreras när anmälningsavgiften betalats in till kommunen.

5. Förnyelse
Förnyelse av anmälan ska ske årligen. Förnyelseavgiften är 300 kr per år. Inbetalningskort för förnyelse skickas ut en gång per år, vanligen under januari månad.

6. Återbetalning av avgift
Inbetald avgift återbetalas inte.

7. Personlig plats - kan inte överlåtas
Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan, med undantag för vad som sägs under punkt 8.

8. Äkta makar, sambor, partnerskap
Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former får endast inge en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboendet upphör äger sökande rätt att överlåta platsen i tomtkön till den andra parten.

9. Fördelning
Fördelning av tomter sker i turordning efter kötid.

10. Adressändring
Sökanden måste själv anmäla adressändring vid flyttning. Detta meddelas direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

11. Felaktig adress
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar inte för att postförsändelser som utsänts till den av sökanden uppgivna adressen inte når adressaten.

12. Ny registrering efter tilldelning
Ny registrering i tomtkön får ske tidigast 5 år efter förvärv av tilldelad tomt, om inte särskilda skäl föranleder annat.

13. Äkta makar, sambor, partnerskap nyregistrering
Den under punkten 12 ovan fastställda femårsregeln får inte kringås genom att person som är make/maka eller sammanbor under äktenskapsliknande former med någon som förvärvat tomt genom tomtkön registreras som sökande.

14. Avregistrering
Avregistrering sker när sökanden förvärvat tomt genom den kommunala tomtkön eller om den årliga förnyelseavgiften inte betalats in i föreskriven tid.

 

Har du frågor?

Om du har frågor angående ansökan eller tomtkön, kontakta kundcenter,
tfn. 0920-45 30 00.

Personuppgifter

Information enligt 23-25 § personuppgiftslagen. I tomtkön registreras namn, adress, personnummer och telefonnummer. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen, 971 85 Luleå, tel 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se

Kommunstyrelsen är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Vidare finns en skyldighet att på begäran till var och en lämna besked om personuppgifter. Utdrag ur registret kan lämnas enligt offentlighetsprincipen. För ytterligare information, kontakta personuppgiftsombudet Inger Fältros Lundgren, tel 0920-45 30 84.