Hällbacken etapp 5

Skiss över Hällbackens etapper, 1-5.

Skiss över Hällbackens etapper, 1-5.

Informationsmöte

Ett informationsmöte för tomtköpare har hållits. Här kan du ta del av det presentationsmaterial som visades under mötet.

Tomterna

Tomternas läge och storlek framgår av tomtkarta 1öppnas i nytt fönster och tomtkarta 2öppnas i nytt fönster. Varje tomt har en fastighetsbeteckning, Björsbyn 1:286 till och med Björsbyn 1:345.

Kommunen ansvarar för utbyggnad av gator, gång och cykelvägar samt vatten, dagvatten, och avloppsledningar.

Tomterna säljs i befintligt skick. Tomtpriset är 400 000 kr.
Kostnad för grundläggningsåtgärder, vatten, dagvatten, avloppsanslutning, uppfyllnad, sprängning och bygglovavgift mm tillkommer.

Valfri husleverantör får väljas.

Möjlighet finns att ansluta sig till Luleås stadsnät genom Lunets fiber. Se informationsmaterial.öppnas i nytt fönster

En geoteknisk utredning är utförd för varje enskild fastighet. För geotekniska rapporter, klicka på pilen nedan.

Återställ
Geoteknik


Byggnadsbestämmelser i området

Fjärrvärme är för närvarande inte aktuellt i området. Kontakta Luleå kommuns energi- och klimatrådgivare för information och råd kring energisnålt byggande. Att bygga med energisnål teknik ger lägre driftskostnader hela husets livslängd.

Läs mer om energisnålt byggande.

Området omfattas av detaljplan som vunnit laga kraft 2011-10-29. Enligt planbestämmelserna får tomterna bebyggas med friliggande, källarlösa hus. Suterränghus/terränganpassade hus rekommenderas för områden där mark-, geotekniska-, och VA-förhållanden bedöms lämpliga. Om denna hustyp ligger under gatunivå ska pumpning av dräneringsvatten inrättas. Kostnad och skötsel av denna dräneringspumpning åvilar den enskilda fastighetsägaren.

Byggnadsarean får inte vara större än 250 kvm i ett plan. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns där inget annat anges. Garage/uthus får byggas samman med huvudbyggnad. Friliggande garage/uthus ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns där inget annat anges.

Högsta byggnadshöjd är 4 meter. Garage/uthus får ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Det gäller även vid ihopbyggnad med bostadshus. Största tillåtna taklutning är 45 grader. För fullständiga planbestämmelser och plankarta se detaljplanöppnas i nytt fönster.

Köparen förbinder sig att inom två år från tillträdesdagen på fastigheten uppföra ett bostadshus, avsett för eget bruk. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskylldighet inom denna tid, eller inom samma tid överlåter fastigheten utan kommunens medgivande, ska köparen till kommunen betala ett vite om 400 000 kronor.

Frågor

I kontaktlistan kan du se vem som är lämpad att svara på eventuella frågor och funderingar.