Skiss över Hällbackens etapper, 1-5.

Skiss över Hällbackens etapper, 1-5.

Hällbacken etapp 4

Information om tomterna

Småhustomternas läge och storlek framgår av tomtkartorna. 

Tomtkarta etapp 4öppnas i nytt fönster samt karta med arealeröppnas i nytt fönster och höjdkartaöppnas i nytt fönster för gata och mark, etapp 2öppnas i nytt fönster och Sundomöppnas i nytt fönster.

Se illustrationskarta och bakgrundsfakta om Hällbacken.

Kommunen ansvarar för utbyggnad av gator, gång och cykelvägar samt vatten- dagvatten- och avloppsledningar.

Tomterna säljs i befintligt skick. Tomtpriset är 250 000 kr. Kostnad för grundläggningsåtgärder, vatten-, dagvatten och avlopps-anslutning, uppfyllnad, sprängning, bygglovavgift mm tillkommer. Valfri husleverantör får väljas.

Möjlighet finns att ansluta sig till Luleås stadsnät genom Lunets fiber. Informationsmaterialöppnas i nytt fönster.

De geotekniska undersökningarna som är utförda på tomterna samt i området visar på ett generellt högt grundvatten. Undersökningarna är utförda på "jungfrulig mark" dvs. innan eventuell uppfyllnad av tomterna, vilket innebär att avståndet till grundvattnet ökar vid uppfyllnad. Dessutom leder anläggning av gator och VA-ledningar till en naturlig sänkning av grundvattnet.

Även om den geotekniska undersökningen inte visat på någon större mängd berg i de undersökta punkterna kan det ändå dyka upp berg vid en eventuell schaktning.

För geotekniska rapporter, klicka på pilen i listen nedan.  

Återställ
Geoteknik

 

Fjärrvärme är för närvarande inte aktuellt i området. 

Området omfattas av detaljplan som vunnit laga kraft 2011-10-29. Enligt planbestämmelserna får tomterna bebyggas med friliggande, källarlösa hus. Suterränghus/terränganpassade hus rekommenderas för områden där mark-, geotekniska-, och VA-förhållanden bedöms lämpliga. Om denna hustyp ligger under gatunivå ska pumpning av dräneringsvatten inrättas. Kostnad och skötsel av denna dräneringspumpning åvilar den enskilda fastighetsägaren.

Byggnadsarean får inte vara större än 250 kvm i ett plan, 200 kvm i två plan. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns där inget annat anges. Garage/uthus får byggas samman med huvudbyggnad. Friliggande garage/uthus ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns där inget annat anges.

Högsta byggnadshöjd är 6,5 meter. Garage/uthus får ha en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Det gäller även vid ihopbyggnad med bostadshus. Största tillåtna taklutning är 30 grader. Om byggnadshöjden är högst 4 meter (1 vån) får dock taklutningen vara högst 45 grader. För fullständiga planbestämmelser och plankarta se detaljplan etapp 4öppnas i nytt fönster och etapp 2.

Sammanställning av tillkommande avgifteröppnas i nytt fönster finner du här.

I köpeavtalet kommer ett villkor att skrivas in som bland annat innebär att köparen förbinder sig att inom två år från tillträdesdagen på fastigheten uppföra ett bostadshus avsett för eget bruk. Inom denna tid får fastigheten, obebyggd eller bebyggd, inte heller överlåtas. Om köparen inte uppfyller dessa villkor utgår ett vite om 400 000 kronor.

Om du funderar över något som verkar oklart kan du vända dig  Annelie Bernsten, tfn 0920-45 32 31.

Beträffande frågor om detaljplanen och planbestämmelser kan du vända dig till Johan Eriksson, tfn. 0920-45 38 13.

Frågor om byggnadsteknik besvaras av Björn Åström, tfn. 0920-45 35 48 och frågor angående geoteknik besvaras av Marie-Louise Widenroth, tfn. 0920- 45 37 50.