Markanvisning Kronandalen etapp 1

De får bygga Kronandalens första etapp

Sex bygg- och fastighetsföretag har nu valts ut för att bygga varsitt kvarter i Kronandalens första etapp, Norra Entrén. Totalt kommer den första etappen att rymma över 400 bostäder.

När inbjudan till markanvisning av Kronandalens första etapp publicerades tidigare i vår var intresset stort och 15 byggherrar lämnade in förslag. I mitten av maj presenterade samtliga byggherrar sina förslag för en bedömningsgrupp, bestående av representanter från Luleå kommun. Bedömningsgruppen har nu utvärderat förslagen och enats i vilka som går vidare.

En byggherre per kvarter har valts ut, totalt sex byggherrar:

  • BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken
  • HSB/Tirsén och Aili Arkitekter
  • Lerstenen/Link Arkitektur
  • Nordhalla/White
  • Riksbyggen/MAF Arkitektkontor
  • SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter

Urval

Urvalet har gjorts utifrån vilka förslag som ger högsta måluppfyllelse i enlighet med Vision Luleå 2050 och Kvalitets- och gestaltningsprogrammets riktlinjer och intentioner. Därefter har det skett en tilldelning av kvarter där bedömningsgruppen också vägt samman faktorer som upplåtelseform (hyres-, bostads- eller äganderätt), parkeringslösningar och prisnivåer för boende.

 

Fortsatt dialog och förhandling

Under hösten ges byggherrarna möjlighet att i dialog och förhandling med representanter från kommunen ytterligare utveckla och fördjupa sina förslag. Ambitionen är att samtliga byggherrar ska tilldelas markanvisning vid årsskiftet.

Under våren 2017 kan kvarteren projekteras och övriga förberedelser göras. Så snart detaljplanen vunnit laga kraft och byggherrarna fått sitt bygglov kan byggnationerna påbörjas. Målsättningen är att detaljplanen antas i juni 2017 och att byggstart kan ske hösten 2017.

 

Visionsbilder

BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken, HSB/Tirsén och Aili Arkitekter, Lerstenen/Link Arkitektur, Nordhalla/White, Riksbyggen/MAF Arkitektkontor, SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter.