Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya planer för Luleås vatten och grönområden

Städer består till stor del av hårdgjorda ytor, hus, gator, parkeringsplatser och asfalterade ytor vilket innebär att regnvatten blir kvar på ytan och skapar översvämningar. Därför måste vi planera för fler grönområden som kan ta emot större vattenmassor.

Städer består till stor del av hårdgjorda ytor, hus, gator, parkeringsplatser och asfalterade ytor vilket innebär att regnvatten blir kvar på ytan och skapar översvämningar. Därför måste vi planera för fler grönområden som kan ta emot större vattenmassor.

Luleå kommun arbetar med att ta fram nya planeringsunderlag, en grönplan och en dagvattenplan som ska bidra till att ta ett helhetsgrepp på hur vi kan utveckla staden på ett hållbart sätt. -Det innebär att vi arbetar med ekosystemtjänster som beskriver nyttan vi människor får gratis av naturen, säger landskapsarkitekten Annicka Cettner.

Många människor vill bo i städer där parker, natur, stränder och vattendrag bidrar till en bättre livskvalitet. Planerna ska därför fungera som underlag för beslutsfattare och tjänstepersoner genom att ge mål och riktlinjer för ekosystemtjänster, biologisk mångfald, dagvattenhantering, förtätning, infrastruktur och skötsel. Målet är att vår fysiska miljö ska vara bra att leva i samtidigt som klimatförändringens effekter, kraftiga regn och torka med vattenbrist dämpas när vi planerar för bebyggelse och infrastruktur.

Vill du lära dig mer om hur kommunen arbetar med grön- och dagvattenplanen kan du läsa mer och följa arbetet på denna sida.