Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Har du fått ett brev från kommunen där vi ber dig deklarera ditt avlopp?

Då ingår din fastighet i årets urval av fastigheter vi planerar att inventera under 2018. Under året kommer miljö- och byggnadsförvaltningen att inspektera avlopp som huvudsakligen ligger inom Gäddviks vattenskyddsområde. Längre ner på sidan ser du en bild på inventeringsområdet.

Varför inventerar kommunen avloppen?

I kommunen finns många gamla och dåliga avlopp som behöver åtgärdas. Dåligt fungerande avlopp släpper ut smittämnen som riskerar att förorena mark och vatten. Ju tätare bebyggelse desto högre är risken för förorening av enskilda och gemensamma vattentäkter. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som båda bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och hav. Just i år är fokus att åtgärda enskilda avlopp som kan ha en negativ påverkan på vattenskyddsområdets status.

För att värna om grundvatten och vattnet i våra sjöar och vattendrag, samt att minska risken för människors hälsa är det viktigt att avloppsanläggningar har bra reningsförmåga.

Alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Inventeringen görs områdesvis.

Inventeringsområdet 2018

Inventeringsområdet 2018, klicka på bilden för att se en större bild

Jag/vi har fått flera deklarationer, behöver vi skicka in alla?

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen har skickat ut en kopia till varje registrerad fastighetsägare. Äger du flera fastigheter kan du alltså behöva skicka in flera deklarationer. Du behöver däremot inte skicka in två deklarationer för samma fastighet. Så om ni är flera fastighetsägare så räcker det att en av er skickar in deklarationen.

    Du kan deklararera ditt avlopp här online

Varför ingår nya avlopp i inventeringen?

Även nya avlopp kan fungera dåligt på grund av bristande skötsel som exempelvis utebliven slamtömning och fel kemikaliedosering.

Hur går inventeringen till?

Vi kommer under maj till augusti besöka fastigheter i ditt område för att kunna avgöra om avloppsanordningen fungerar korrekt. Det är inte nödvändigt att du är med under vårt besök. Avloppsdeklarationen kommer användas som stöd vid inventeringen och det är därför viktigt att uppgifterna är så kompletta som möjligt.

Vad händer sen?

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska, kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på åtgärder eller besluta om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.

Du får givetvis även ett skriftligt meddelande om vi bedömer att ditt avlopp fungerar bra.

Avgift

För arbetet med inventering, bedömning och utformande av inspektionsrapport tar vi en avgift på 1004 kronor per timme, som du får betala (enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige).

Kontrollera ditt eget avlopp

Vill du själv undersöka hur ditt avlopp ser ut? Du kan då läsa och följa instruktionerna på den checklista som avloppsguiden.se har tagit fram. Du kan hämta checklistan på: http://husagare.avloppsguiden.se/svea/avloppsguiden_checklista_avlopp.pdflänk till annan webbplats

En kontroll enligt checklistan kan ge en första indikation på om avloppet är godkänt eller inte.

Miljö- och byggnadsnämnden är de som i slutändan bedömer om avloppet lever upp till dagens lagkrav. Om du med hjälp av checklistan kan se att ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan också skicka in en ansökan om att du vill göra om din anläggning.

Min fastighet är inte med under 2018, när ska mitt avlopp kontrolleras?

Under våren kommer den inventeringsplan som ska gälla för de kommande 10 åren fastställas av miljö- och byggnadsnämnden. Därefter kommer det att gå att ta del av informationen på hemsidan.