Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillsammans för ett tryggt Porsön

Under hösten 2016 trappade Luleå kommuns respektive förvaltningar, polisen och ideella krafter upp sin samverkan på grund av situationen på Porsön/Björkskatan. Det ökade samarbetet hade flera orsaker som exempelvis resultatet av polisens trygghetsmätning 2016 och ett större antal ordningsstörningar i området. De brott som ökat mest i området är skadegörelse och bränder.

”Porsön är inget område som kännetecknas av utanförskap men det finns visserligen problem som kommunen tillsammans med polis och flera andra aktörer i området hanterar, menar Niklas Nordström.”

Målet med att samverka och samarbeta kring situationen är att öka tryggheten på Porsön/Björkskatan. För att klara det behöver Luleå kommun och polisen hjälp av både boenden och de som bedriver någon form av verksamhet i området. En stor del av arbetet har varit att, i ett tidigt skede, ge rätt stöd och hjälp till enskilda barn och ungdomar samt föräldrar. Tidiga insatser med rätt stöd ska bidra till att destruktiva beteenden bryts eller att de inte uppstår.

Vad har vi jobbat med och vad jobbar vi med

  • Kontinuerlig dialog och samarbete mellan Luleå kommuns förvaltningar, polisen och ideella krafter.
  • Luleå kommun har genomfört en medborgardialog vid Luleå tekniska universitet.
  • Luleå kommun och polisen har genomfört en trygghetsvandring där ett flertal behov blev synliga. Av dessa är en del redan åtgärdade och andra återstår att genomföra.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, räddningstjänsten och polisen har under våren 2017 genomfört ett möte med berörda föräldrar. Syftet med mötet var dels att lyssna på föräldrarnas bild av den aktuella situation, dels att delge kommunens och polisens bild men framförallt att ge föräldrar det stöd som de kände behov av.
  • Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och polisen har under våren/sommaren 2017 genomfört enskilda möten med berörda föräldrar för att ytterligare tydliggöra situation och för att föra en dialog kring stöd och åtgärder.
  • Socialförvaltningen har kontinuerligt gett stöd, hjälp och behandling till barn och ungdomar samt deras föräldrar. Behandlingen har utförts i hemmet utifrån det som är bäst för barnet/ungdomen och helheten. I vissa fall har det funnits behov för omhändertagande och placering av barn/ungdom. Placering är ingen permanent lösning.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har genomfört anpassningar för de barn/ungdomar som haft behov av det, för att klara skolgången. Det har inneburit undervisning i andra lokaler samt att bemanning har förstärkts för att stödja barnet/ungdomen.
  • Polisen har sedan hösten 2016 arbetat med ”fokus Porsön” som handlar om kontakt- och trygghetsskapande verksamhet samt nolltolerans mot brott och ordnings-störningar i bostadsområdena Porsön och Björkskatan. Polisens fokus har till viss del bidragit till att fler narkotika- och trafikbrott upptäckts men även annan brottslighet har ökat. Detta tolkas som en missnöjesyttring av att polis och samhälle finns på plats och sätter normer och upprätthåller dem. För tillfället har flera personer ur den grupp ungdomar som varit mest aktiva ställts inför rätta.
  • Räddningstjänsten arbetar förebyggande och har en högre beredskap för larm inom området.

Resultat och effekter

Både Luleå kommun och polisen kan bekräfta att den senaste tiden varit lugnare på Porsön. De insatser som genomförts eller pågår har bidragit till positiva effekter och förändringar. Målsättningen är att arbetet ska fortsätta fram till dess att ett hållbart resultat uppnåtts.

Brottsutvecklingen visar på en negativ utveckling för perioden januari-september 2017 jämfört med åren 2015-2016 under samma tidsperiod och är på liknande nivå som åren 2013-2014 under samma tidsperiod. En del av förklaringen är Luleå kommuns och polisens insatser i området.

Det är viktigt att bilden av Porsön är korrekta och nyanserade så att vi inte känner obefogad rädsla och oro. Samarbetet mellan aktörerna i området utvecklas och längre fram kommer detta att gynna medborgarna i olika sammanhang.

Kontaktpersoner

Annika Klefsjö
Verksamhetschef
Luleå Kommun, individ och familjeomsorgen
0920-455 579, annika.klefsjo@soc.lulea.se

Stefan Ström
Kommissarie/Kommunpolis
Region Nord/Polisområde Norrbotten, Lokalpolisområde Luleå-Boden
010-568 36 82, stefan.strom@polisen.se