Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porsön är ett prioriterat område

Kommun strävar efter att skapa en attraktiv boendemiljö och den senaste tiden har sociala insatser prioriterats i området. Detta arbete är pågående och prioriterat till dess att goda resultat uppnåtts. Arbetet med den långsiktiga planen för Porsöns utveckling är i startgroparna. Via medborgardialogen i vintras framkom bra och genomförbara idéer från boende på Porsön.

ny lekplats

Ny lekplats planeras att byggas under 2018

Kommunfullmäktige har gett staben - kvalitet & samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Porsön, en långsiktig plan för hur Porsön ska utvecklas. Nu ska en förstudie påbörjas som sätter fokus på att identifiera frågor och specifika områden som behöver lyftas för att göra området attraktivt.

Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, räddningstjänsten och Polisen har sedan 2016 arbetat intensivt med riktade sociala insatser i hemmet, på fritiden och i skolan till enskilda individer och familjer. Arbetet pågår och är fortsättningsvis högt prioriterat till dess att goda resultat uppnåtts. Målsättningen är att i ett tidigt skede bryta risken för destruktivt beteende och gängbildningar. Representanter från förvaltningarna tar in kunskap genom att samarbeta med andra kommuner som har lång erfarenhet av den här formen av beteenden i samhället. 

När det kommer till den fysiska miljön på Porsön har satsningar gjorts efter önskemål från boende i området. Mötesplats Porsön är ett exempel, men lokalen har tyvärr eldhärjats och ska återställas. Andra exempel på åtgärder är panelbyte av hela centrums framsida, upprustning av grusplaner, planteringar i centrum, plattläggningar, ytterbelysning, konstnärlig ljussättning, utökad bevakning, gallring i tätortsnära skog, förbättrad och utöka städning kring sopstationen och busshållplatserna. Ombyggnationen av skolkök och matsal startar under hösten 2017 och en ny lekplats planeras att byggas där bagarstugan nu står.

Det är inte enbart Luleå kommun som satsar i området. Tillsamman med fastighetsägarna Lulebo, Svenska kyrkan och region Norrbotten investeras mångmiljonbelopp. Lulebo har de senaste fem åren satsat 117 miljoner kronor på renoveringar, totalrenovering och nybyggnationer. Kommande fyra år planerna Lulebo att investera 315 miljoner kronor genom att bygga två nya hyresfastigheter och renovera fastigheter på Professor-, Forskar- och Vänortsvägen.