Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Investeringar för ny vattenförsörjning i Råneå

Under de närmaste tre åren planeras 60 miljoner kronor för att förbättra vattenförsörjningen i Råneå. Därutöver budgeteras 12 miljoner kronor för underhållsarbeten i det befintliga va-nätet. Det framgår av kommunens investeringsbudget 2018-2020 som kommunfullmäktige beslutade om i april. Hur jobbar kommunen med att förbättra vattenkvalitén i Råneå och vad har redan gjorts?

Råneå får sitt vatten från vattentäkt Andträsket, det är en ytvattentäkt som enligt kommunfullmäktigebeslut i april 2017 är vattenskyddsområdelänk till annan webbplats. Det innebär bland annat restriktioner för skoterkörning och båttrafik för att skydda vattentäktet från föroreningar. Vattnet renas i vattenverket i Råneå som har sedan 2012 byggts om och moderniserats:

 • 2012 rening med UV-ljus
 • 2014 nya sandfilter
 • 2015 förbättrad kemisk fällning
 • 2016 nya distributionspumpar med styrning samt ombyggd koldioxiddosering och kalkupplösning

Va-ledningar inom Råneå centralort har de sista åren bytts ut på följande gator:

 • 2014 Granvägen
 • 2015 på Småhusvägen
 • 2017 Soldatvägen, tryckavlopp Holmen

Framtida investeringar i vatten och avlopp

Luleå kommun upprättade under 2016/2017 en va-förnyelseplan. Inledningsvis inventerade vi alla avloppsbrunnar och bedömde i vilket skick de är. Sedan tog vi fram modeller och beräkningar för att hitta dagens flaskhalsar och säkerställa att framtida ledningar får rätt dimension.

60 miljoner kronor är avsatt i strategisk plan och budget 2018-2020 för en ny vattenförsörjning i Råneå. Det investeras bland annat i:

 • Nya ledningar Klockarvägen, Klapphällsstigen
 • Inkommande ledning till reningsverket
 • Brunnsbyten avlopp

Utredning om alternativ

I april 2016 gav kommunen ett konsultföretag i uppdrag för att utreda olika alternativ för en framtida vattenförsörjninglänk till annan webbplats i Råneå. De fyra alternativen är:

 • Vatten från Gäddvik vattenverk på Storheden i Luleå.
 • Vatten från Jämtöns befintliga vattentäkt.
 • Vatten från Jämtöåsen ovanför E4.
 • Andträsket som vattentäkt kvarstår, förstärkning av råvattenintag samt råvattenledning och förstärkt beredning.

Denna utredning kommer att vara klar under hösten och bli en del av den nya va-planen för Råneå som beslutas vid årsskiftet 2017/2018. Efter beslutet påbörjar vi det praktiska arbetet med en ny vattenförsörjning för Råneå.