Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggbonus gynnar Luleå tillväxt

Elva miljoner kronor har Luleå kommun beviljats i den statliga så kallade Byggbonusen. Pengarna ska användas till att öka byggproduktionen och tre miljoner av dessa har öronmärkts till vatten-och avloppsarbeten. Prioriterade områden är; Centrum, Bälinge, delar av Råneå, Sörbyarna och Örnäset.

I Luleå kommuns vision att öka befolkningen och skapa tillväxt är en av lösningarna förtätning i befintlig bebyggelse samt byggnation av nya bostadsområden och arbetsplatsområden. Ny infrastruktur kommer att behövas och där är kommunalt vatten och avlopp identifierat som en begränsande faktor i dagsläget.


Dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenkapacitet behövs i en större skala än vad som är tillgängligt idag. Befintligt system är också gammalt och en upprustning krävs oavsett kapacitetsbehov.

Genom att systematiskt arbeta med att identifiera och åtgärda punktkällor till inläckage i spillvattenanläggningen kan utrymme i systemet skapas för ytterligare förtätning i befintlig bebyggelse.

Stadsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning har av styrgruppen för Bosättningsuppdraget beviljats medel motsvarande tre miljoner kronor ur statens Byggbonus under 2017.


Läs mer om vad som ska göras för pengarna.