Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Flygfoto över Råneå

Åtgärder görs för vattnet i Råneå

Råneå tätort har ett eget vattenverk med begränsad kapacitet och kvaliteten på råvattnet är sämre under vissa delar av året. Kommunen har gjort och gör åtgärder på ledningsnätet och utreder dricksvattenförsörjningen.

Råvattnet i Råneå tas från Andträsket, ett ytvatten, vilket jämfört med ett grundvatten innebär att dricksvattnet får en ojämn kvalitet under året. Däremot finns ytvatten i stora volymer. Ledningsnätet för spill, vatten och dagvatten inom Råneå tätort är också av varierande kvalitet. Kommunen vill åtgärda det, så att Råneå ska ha god tillgång till vatten med hög kvalitet året om.

Arbetet med att utreda försörjningen av dricksvatten till Råneå pågår nu. Det har också gjorts och görs åtgärder på ledningsnätet.

Vattnet en del av kommande utvecklingsplan för Råneå

Utvecklingsplanen för Råneå är på väg att gå ut på samråd, ett skede då ett förslag till färdig utvecklingsplan finns och allmänheten kan lämna synpunkter. Vatten och avlopp är en del av utvecklingsplanen. Målet är att Råneå ska ha ett dricksvatten som både har bra kvalitet och finns i tillräcklig mängd. Kommunen vill också göra ett åtgärdsprogram för spill-, dricks- och dagvattenledningarna.

En annan del av utvecklingsplanen är behovet av fler bostäder och arbetsplatser i Råneå. Kommunen förbereder för att mer ska kunna byggas. I det perspektivet finns också vattnet med. Där det byggs ska lösningar för att ta hand om dagvattnet finnas med i planeringen.

Vinsten med åtgärderna för vattnet är två, Råneåborna får högre kvalitet på sitt dricksvatten och investeringen är positiv för kommunens ekonomi i ett längre perspektiv.