Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen samordnar frågor kring otillåtna bosättningar

Farida Jamshidi

Miljö- och byggnadsnämnden kommer på tisdagens nämndsmöte föreslå kommunstyrelsen att inrätta en samordnare för att bättre hantera alla frågor kring otillåtna bosättningar inom och på kommunens fastigheter.
– På det här sättet samlar vi våra krafter och säkrar att människor inte far illa, säger Farida Jamshidi, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade för två år sedan att alla hemlösa ska erbjudas tak över huvudet under vinterhalvåret. På senare år har det visat sig att det handlar om mer än att bara lösa boendet.

Luleå kommun har sedan ett antal år tillbaka sett ett ökat antal EU-medborgarelänk till annan webbplats som söker sig till Luleå av olika skäl. Under tiden de vistas i Luleå finns det ett behov av en tillfällig bostad och bosättningar har skapats utan tillåtelse från olika markägare.

Risk för ohälsa

Det finns inget stöd i allemansrätten för bosättningar och det skapar olägenheter för miljön i form av nedskräpning, förorening av mark genom eldning av avfall, spill av petroleumprodukter, med mera.

Bosättningarna är också en risk för de boendes hälsa när man i många fall bor i bilar eller husvagnar utan tillgång till värme, vatten, avlopp eller sophantering.

Förslag till beslut

För att komma till rätta med det här föreslår miljö- och byggnadsnämnden kommunstyrelsen att:

  • Alla bosättningar som kommunen inte bedömer falla under allemansrätten eller som saknar lov från markägare är otillåtna bosättningar och ska upplösas.
  • Innan en avhysning inleds ska andra möjligheter uttömts.
  • De boende i bosättningarna ska hänvisas till lagliga boendeformer.
  • Samordnaren ska fungera som spindeln i nätet gällande EU-medborgare.
  • Samordnaren ska bilda en samverkansgrupp.
  • Arbetsgruppen får i uppdrag att se över hur Luleå kan visa att man följer intentionerna i ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) mot gruppen EU-medborgare.

Tanken med förslaget är att det ska bli tydligt hur kommunen ska hantera otillåtna bosättningar.

– Alla människor är välkomna till Luleå men vi måste följa de lagar som finns. I Sverige får man inte bo på mark utan markägarens tillstånd, säger Farida Jamshidi.

Hon fortsätter:

– Vi vill med förslaget till kommunstyrelsen säkra att de här frågorna tas om hand på bästa sätt och tryggar deras hälsa när de är i Luleå.