Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Drömhus, men glöm ej att kolla avlopp och vatten

Ha koll på vatten och avlopp innan du köper eller säljer ett hus

Du har hittat ditt drömhus och vill slå till, toppen! Men, ställ dig frågan, vet du om avloppet som finns är ok eller ej? Är vattnet bra, finns det nog mycket vatten?

Funderar du på att köpa eller sälja en bostad?

I så fall är det viktigt att komma fram till statusen på vatten- och avloppsanläggningen. Detta för att undvika frågor, missförstånd och i värsta fall tvister. Som köpare har du en undersökningsplikt när det kommer till enskilda avlopp och brunnar. Som säljare bör du sammanställa de tillstånd och, skötselråd tekniska dokumentationer och eventuella resultat från provtagningar. Om säljaren lämnat en felaktig uppgift kan köparen ha rätt till prisavdrag. Vid allvarliga fel kan köparen ha rätt att häva köpet.


Finns det ett tillstånd för anläggningen?

För att anlägga ett nytt avlopp krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. I vissa områden krävs också tillstånd för att få borra efter vatten. Många äldre anläggningar är inte anpassade för den vattenförbrukning som uppkommer i moderna hushåll. Överbelastning kan leda till att avloppet sätter igen med bräddning, luktproblem och utsläpp av orenat avloppsvatten som följder.

Ett tillstånd är ingen garanti för att avloppet fungerar som det ska

Bara för att en anläggning har tillstånd behöver det inte innebära att den är felfri och fungerar som den ska. Om en anläggning har brister så kan miljö- och byggnadsnämnden ställa krav på att ägaren ska åtgärda avloppet. Detta gäller oavsett om avloppet har ett tillstånd eller ej.

Läs mer om enskilda avlopp

Läs mer om hur du bedömer en avloppsanläggning


Kostnad

Att anlägga en ny avloppsanläggning kan variera mycket i pris, normalt ligger kostnaden mellan 50 000 till 120 000 kr. Att anlägga en ny dricksvattenbrunn är också en stor utgift, normalt kostar brunnen mellan 50 000 till 100 000 kr inräknat ledningsdragning, eventuella filter, pumpar och tätningar.


Kom även ihåg att det kommer till en drifts- och underhållskostnad som beroende på anläggningen kan ligga på mellan 1 000 och 7 000 kr per år och anläggning.
Därför är det viktigt att du frågar efter driftkostnaden och hur de kommit fram till den. Hur gammal är anläggningen och när beräknas den vara uttjänt? Om anläggningen är äldre än 15 år är det troligt att du måste räkna med att behöva anlägga ett nytt avlopp.

Läs mer om hur du bestämmer statusen på anläggningen

Om du inte är aktsam kan alltså ett husköp med dåligt avlopp och otjänligt vatten innebära en utgift på cirka 240 000 kr!


Fastighetsmäklarens roll

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta.

Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks  av sakkunniga. Mäklaren ska alltså förklara tydligt vad som ingår i undersökningsplikten.


Undersökningsplikten

En köpare kan aldrig ställa krav i efterhand på säljaren när det kommer till fel som faller under undersökningsplikten. Exempel på installationer som faller under undersökningsplikten men som inte ingår i en vanlig byggnadsteknisk undersökning är el, vatten, värme, avlopp och ventilation, radon, buller och vattenkvalitet med mera. Det är viktigt att mäklaren förklarar att undersökningsplikten omfattar mer än en byggnadsteknisk undersökning.

Om säljaren lämnat garantier eller löften gällande fastigheten om exempelvis avloppet så är dessa undantaget från undersökningsplikten, det är alltså säljaren som då står ansvarig vid felaktigheter som upptäcks efter att köpekontraktet undertecknats.


Kommunens roll

Kommunen är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar även tillstånd för avloppsanläggningar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan hjälpa dig om du har frågor om vad som gäller för enskilt vatten och avlopp på fastigheten men utför inte några besiktningar inför ett eventuellt husköp. Det är även till förvaltningen som du vänder dig för bygglov och bygganmälan.

Stadsbyggnadsförvaltningen sköter kommunalt vatten och avlopp och kan ge dig svar på eventuella planer kring utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Luleå renhållninglänk till annan webbplats ansvarar för sophämtningen och slamtömningen.

Annat

Vår energirådgivning har också sidor om att köpa nytt hus vilka är bra att kika på och ha i bakhuvudet när du utvärderar ditt kommande köp. Vi har även information om radon.  

Lycka till!