Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om perflorerade ämnen i grundvattnet på Räddningstjänstens Utbildningscentrum

I flera medier uppmärksammas att perflorerade ämnen i grundvattnet hittats på vår övningsplats, Räddningstjänstens Utbildningscentrum på Hertsön. Övningsplatsen har använts för kommunala övningar sedan 1983 och flygplatsräddningsövningar sedan tidigt 90-tal och används idag av både Luleå räddningstjänst, flygplatsräddningstjänsten från F21 och några andra räddningstjänster.

Sedan 2004 samlas allt spill, vatten och skum, som uppstår vid pölbrandsövning upp i en enorm tank som skickas till destruktion. Dessutom används skum utan PFOS. De perflorerade ämnen som påträffats härrör primärt från övningar på 80- och 90-talet. 

Den miljöutredning som pågår är ännu inte helt färdig, men de preliminära resultat som finns visar mycket höga halter av PFOS i grundvattnet nära övningsplatsen. Dock är grundvattenströmningen och spridningsriktningen sådan att inga dricksvattenbrunnar bedöms finnas nedströms föroreningen.

Vår preliminära bedömning är därför att någon akut risk för människors hälsa inte föreligger, men vidare provtagning har skett under sommaren och resultaten av dessa förväntas kunna levereras under september-oktober.