Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bättre miljö i sörbyarna med fällningsdammar

I veckan tog tekniska nämnden beslut om igångsättning av ett projekt som kommer att leda till bättre miljö i sörbyarna Alvik och Antnäs. Genom att bygga nya fällningsdammar i anslutning till avloppsledningarnas pumpstationer kommer man att minska risken för att förorenat avloppsvatten ska kunna läcka ut i området.

Pumpstationerna i Alvik och Antnäs tar emot avloppsvatten från omkringliggande byar innan vattnet pumpas vidare mot Uddebo. Det har under lång tid varit ett återkommande problem med bräddning, d v s översvämning från avloppsledningar och ut i området. 

Bräddning sker ofta under perioder med höga vattenflöden, vid kraftiga regn och vårsnösmältning. Då dagvatten läcker in i ledningarna överskrids pumpstationernas och ledningsnätets kapacitet och risken ökar för att förorenat vatten ska flöda över i ledningarna. Tekniska förvaltningen har länge arbetat för att lokalisera och åtgärda sådana inflödespunkter. Nu blir de nya fällningsdammarna en mer långsiktig lösning.

Fällningsdammar en miljövänlig funktion

Genom att bygga nya fällningsdammar i anslutning till pumpstationerna i Alvik och Antnäs kommer bräddvattnet att renas innan det släpps ut till de vattenområden som idag tar emot det bräddade avloppsvattnet. Avloppsvattnet genomgår dels en kemisk förbehandling och dels en sedimenteringsprocess då det transporteras en lång väg genom dammarna mellan s k gardiner. Denna process innebär att de förorenade utsläppen i området kommer att minska.

– Ur miljösynpunkt är det en avsevärd förbättring i jämförelse med dagens situation. Ett annat mervärde är att fällningsdammarna kan fungera som reningsanläggningar då driftstörningar uppstår i ledningsnätet eller vid åtgärder på pumpstationerna, berättar Lenita Ericson som är tekniska nämndens ordförande.

Projektet kommer att pågå under perioden 2014—2016.

Budgeten är 25 000 000 kr.

Kartor och fördjupad fakta