gräsklippare häst

Gräsytor

Vackra, rena, tillgängliga och trygga miljöer är våra ledord. Parkdriften lägger varje sommar ner mycket engagemang på att kommunens gräsytor ska vara så fina som möjligt. Med över 350 hektar gräsytor är det en stor arbetsuppgift varje sommar.

Stora ytor

Med mer än 350 hektar gräsytor i kommunen krävs en hel del maskiner och personalresurser. Därför är vår personalstyrka som störst under somrarna, förstärkt av hårt arbetande säsongsarbetare. Större ytor klipps med stora motorgräsklippare där klippbredden kan vara över tre meter. Runt stolpar, i slänter och andra mer svårklippta ytor klipps det med grästrimmer. Gräsytor som är i riskmiljöer, exempelvis refuger eller gräsytor bredvid vägar, klipps med slaghack monterad på traktor eller med klipparm.

Olika ytor klipps olika ofta

Beroende på placering och typ, klipps gräsytorna olika ofta. I våra parker och på de ytor där det vistats mycket mäniskor har vi gräsmattor. Gräsmattor klipps ungefär en gång per vecka och högvuxna gräsytor 1-2 gånger per sommar, beroende på hur fort gräset växer.

Under de senaste åren har Luleå kommun minskat klippningsintervallen på ett flertal gräsytor för att omvandla dem till mer ängslika ytor. Detta delvis för att erbjuda en mångfald av upplevelser på våra offentliga platser men också för att gynna den biologiska mångfalden. En traditionellt skött äng slås mellan mitten av juli till början av augusti.

Mångfald

På en ängsyta finns en stor variation av växter och djur. På en kvadratmeter äng kan så mycket som 50 olika arter av växter leva. Den stora variationen av växter gör att många pollinatörer som fjärilar humlor och bin trivs. Dessa insekter är viktiga för oss eftersom att uppskattningsvis 80 procent av den mat vi köper i affären skulle försvinna utan pollinatörer.

Tyvärr är våra viktigaste pollinatörer hotade eftersom dem inte kan anpassa sig till dagens sätt att bedriva skogs och jordbruk. Att lägga om skötseln av vissa gräsytor är ett sätt för Luleå kommun att hjälpa dessa viktiga insekter och bevara den biologiska mångfalden. Det är också ett led i att uppnå målet hållbar utveckling i vision 2050.

En stor variation av växter och djur gör också vår lokala miljö bättre rustad för den globala uppvärmning som är på väg.

Återställ
Hur klipps gräsytan närmast dig
Återställ
Ekosystemtjänster