Hertsöträsk

Hertsöträsk

Naturvård

Naturvård handlar om att bevara den biologiska mångfalden, det vill säga alla naturligt förekommande växter och djur. Med vetskapen om att allt levande hänger samman, följer också insikten att vi människor som art är beroende av att mångfalden finns kvar.

Det är ur naturen vi hämtar vår mat, våra mediciner, dricksvatten och även naturresurser som byggmaterial och bränsle. Naturen står för vattenrening, klimatreglering, jordmånsbildning, luftrening och pollinering – exempel på det som kallas ekosystemtjänsterlänk till annan webbplats – det som naturen ger oss gratis och utan vilka vi inte skulle kunna leva.

Arbete med naturvård sker på många plan i samhället; globalt, nationellt och lokalt - bland myndigheter, föreningar, företag och enskilda människor. Alla drar sitt strå till stacken. Luleå kommuns naturvårdsarbete sker också på flera sätt, inom de olika verksamheter som kommunen har ansvar för. Det handlar om alla nivåer i den kommunala verksamheten, alltifrån övergripande strategisk planering ner till handfasta åtgärder i vår dagliga skötsel av naturområden.

Kommunens principer för naturvårdsområdet

Ekologisk hållbarhet är en del av Vision Luleå 2050länk till annan webbplats. I översiktsplanens Program B Rum för mötenlänk till annan webbplats, Program C Kuststaden Luleålänk till annan webbplats och Program D Plats för merlänk till annan webbplats finns ett antal principer som gäller för naturvårdsområdet:

Program B

  • Vi ska ta tillvara på våra unika förutsättningar och stärka möjligheterna till ett rikt friluftsliv för boende och besökare. Tillgänglighet ska ha hög prioritet i planering, information och förvaltning av natur-, kultur-, rekreations- och friluftsområden. Kommunen ska skydda områden för rörelse och rekreation och stärka möjligheten till utevistelse under hela året.

  Program C

   • Skyddade områden ska ses som en kvalitetsstämpel och något positivt för att locka till turism och friluftsliv. Alla områden med höga natur- och kulturvärden ska bevaras (om skärgården).
   • Kommunen ska värna om skärgårdens värdefulla arv av natur- och kulturmiljöer, så att de kan bestå och kunna utvecklas. En balans mellan nyttjande och bevarande ska främjas.

   Program D

   • Användningen av naturresurser ska inriktas på att funktioner hos viktiga ekologiska processer och system ska behållas och biologisk mångfald bevaras. Detta handlar om olika ekosystemtjänster som är stödjande, försörjande, reglerande samt kulturella och som är avgörande för samhällets utveckling.
   • Viktiga natur- och kulturidentiteter ska utvecklas så att de finns kvar även i framtiden. Vissa av dessa platser ska också vara tillgängliga för besökare.
   • Den gröna strukturen med sina kilar, stråk och platser ska vara en tillgång i den fysiska planeringen, såväl ur socialt som ekologiskt perspektiv, på samma sätt som annan infrastruktur.
   • Den gröna strukturen ska locka till lek, rörelse och utevistelse där tillgänglighet är ett centralt begrepp. Grönskans egenskaper ska också användas för att mildra vindar, skapa skugga, fånga upp luftföroreningar och ta upp vatten.
   • Det ska finnas sammanhängande grönstruktur i alla delar av stadsbygden. Den ska vara av god kvalitet för människor, växter och djur, och ska knyta ihop stadsbygden med kringliggande natur. God nåbarhet till grönstruktur ska prioriteras som en kvalitet för boende och besökare.
   • I Luleå som helhet ska tillräckliga arealer avsättas för att uppnå nationella och lokala mål om biologisk mångfald.

   Naturvårdsplan

   De styrande dokumenten för hur vi ska bedriva naturvårdsarbetet är, förutom programmen som nämns ovan, kommunens naturvårdsplanlänk till annan webbplats. Där beskrivs mer konkret vilka mål kommunen har med naturvårdsarbetet och hur de ska nås. Där formuleras bland annat det övergripande målet:

   • Naturresursutnyttjandet inom Luleå kommun ska inriktas på uthållighet, funktioner hos viktiga ekologiska processer och system ska bibehållas och biologisk mångfald ska bevaras långsiktigt.

   Luleå kommuns naturvårdsarbete