Luften i Luleå

Ozon, takmätning, senaste dygnet

Ozon i luft under senaste dygnet

Resultaten visar föroreningshalt per kubikmeter (m³) luft. Resultaten bygger på medelvärde av de mätningar som utförts under varje timme.

Olika förhållanden, t ex kraftig dimma, problem med mättapparaturen eller andra oförutsedda händelser, kan göra att mätresultaten blir felaktiga. Det innebär att alla resultaten från direktmätningarna är preliminära.

Miljökvalitetsnorm för ozon

120 µg/m³ luft som medelvärde under 8 timmar. Det här är ett värde som är ett mål som ska eftersträvas fr o m 2010.

Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet har angivit en "lågrisknivå" på 80 µg/m³ för ozonhaltens timmedelvärde. För att inte ens personer som är särskilt känsliga ska riskera att drabbas av andningsbesvär bör den nivån inte överskridas.

Ozon (O3)

Ozon är ett starkt oxiderande ämne som finns naturligt i stratosfären (10-50 km ovan markytan) där det skyddar oss mot skadlig ultraviolett strålning. Troposfäriskt ozon finns från marknivån och upp till 10 km och kallas därför marknära. Det är på låg höjd, i vår omgivning, som ozon är en luftförorening.

Ozon är skadligt i höga halter för biologisk vävnad, framför allt hos växter. Men ozonet är också ett hälsoproblem, med nedsatt lungfunktion och ökad infektionsrisk som följd. Det förekommer på flera platser i Sverige varje år att riktvärdena för marknära ozon överskrids. Man uppskattar att detta resulterar i skador enbart på jordbruksgrödor som ligger i storleksordningen en miljard kronor årligen. Även skogen skadas av det marknära ozonet.

Ozon är en naturligt förekommande gas, som bildas genom att luftens syre oxideras i närvaro av kolväten, kväveoxider och solljus. Trafikens utsläpp bidrar till ökade mängder marknära ozon. Det mesta kommer från kontinenten. Trots att ozon är väldigt reaktivt kan det transporteras långa sträckor i höga koncentrationer. Av den anledningen är ozonhalterna i Norrland faktiskt bara obetydligt lägre än i södra Sverige. Särskilt på sommaren då det är soligt och varmt förekommer vad man brukar kalla ozonepisoder, då "ozonmoln" kommer drivande.

Effekter av ozon
Ozon inverkar irriterande på andningsvägarna och ger i högre koncentrationer upphov till vävnadsskador. Ozon är mindre vattenlösligt än SO2 och NO2 och når därför längre ner i luftvägarna.

De hälsoeffekter som kan bli aktuella när det gäller ozonexponering är: nedsatt lungfunktion, symptom och besvär från luftvägarna, ökad luftvägsreaktivitet (ökad känslighet för irriterande ämnen) och inflammatoriska effekter. Sådana effekter, liksom ett ökat intag på sjukhus för luftvägssjukdomar i samband med ozonepisoder, har påvisats vid korttidsexponering (1-6 timmar) för 160 µg/m³. Någon säker lägsta-effektnivå har hittills inte kunnat fastläggas (Bylin et al, 1996).

Någon större skillnad i känslighet hos friska personer och astmatiker föreligger ej men en påverkan på lungfunktionen är dock allvarligare hos personer med astma eller andra kroniska lungsjukdomar eftersom dessa ofta har nedsatt lungfunktion från början. I samband med fysisk aktivitet har man konstaterat en ökad känslighet. Barn är känsliga och vissa undersökningar har visat en högre förekomst av t ex astma och nedsatt lungfunktion bland barn boende i områden med förhöjda ozonhalter (årsmedelvärde ca 60-80 µg/m³).

Faktauppgifter

Bylin, G., m fl (1996) Health risk evaluation of ozone, Scand J Work environ Health 1996:22 suppl 3:104 p