Planering

Här finns sex åtgärder som på lång sikt kan skapa förutsättningar för att minska bilberoendet och prioritera hållbara färdsätt som till exempel buss, tåg, gång och cykel. Att utveckla en attraktiv stadsmiljö med färre bilar är möjligt.

Bild på en karta som illustrerar planering

Samhällsplanering

För att långsiktigt skapa förutsättningar för att minska trafiken i centrum är översiktsplanering, detaljplanering, bygglovsgivning, markanvisning och exploateringsavtal viktiga redskap. I detaljplaner ska yta för gående vid entréer säkerställas, liksom behoven av parkering för cykel, rullator, barnvagnar etc. Närhet till kollektivtrafik och huvudnät för gång och cykel ska bevakas vid lokalisering. Den nya parkeringsstrategin ska tillämpas och en trafikplan/strategi ska tas fram.

Effekt: Denna åtgärd bedöms medföra minskade utsläpp av olika luftföroreningar som till exempel kvävedioxid och partiklar på lång sikt. Genom att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik ökar attraktiviteten för dessa färdsätt vilket i sin tur leder till att biltrafiken minskar i centrum.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen och Kvalitet & Samhällsutveckling. Arbetet har startat våren 2014.
Konsekvenser: Transportsnål markanvändning kan ge stora samhällsekonomiska vinster på lång sikt. En hållbar och väl fungerande stad kan ofta erbjuda attraktiva och resurssnåla livsmiljöer som samtidigt fungerar som motor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Resecentrum, busstation, järnvägsstation               ©Blom 2013

Resecentrum, busstation, järnvägsstation ©Blom 2013

Resecentrum

Ett nytt resecentrum behövs i Luleå för att knyta ihop tågtrafik med regional och lokal busstrafik. Luleå kommun har målet att senast 2020 kunna bygga ett modernt och attraktivt resecentrum i området intill nuvarande järnvägsstation i Storgatans förlängning. Utgångspunkten är att resecentrum förutom att vara en bekväm bytesplats för resande ska vara en helt integrerad del av Luleå centrum och stadslivet. Resecentrum ska underlätta hela resan.

Effekt: Eftersom detta är en åtgärd som tar lång tid att realisera från det att planeringen är färdig så bedöms kvävedioxidutsläppen minskas på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, Kvalitet & Samhällsutveckling. Arbetet har startat våren 2014.
Konsekvenser: Då åtgärden kommer att leda till att fler väljer att resa med mer hållbara färdsätt kommer trafiken i de centrala delarna av Luleå att minska. Detta ger en ökad trivsel då bland annat buller minskar och förhoppningsvis minskar även antalet trafikolyckor.

Norra Stadsfjärden

Norra Stadsfjärden är ett större utvecklingsområde i och i anslutning till centrala Luleå. De områden som ingår i detta utvecklingsområde är bland annat Norra hamn, Robertsvik, Stadsviken och Munkeberg Strand. Åtgärden innebär att kommunen ska utreda hur trafiklösningar och parkering ska utformas med syftet att minska biltrafiken och öka andelen buss-, cykel- och gångtrafikanter.

Effekt: Åtgärden bedöms minska kvävedioxidutsläppen på lång sikt. I och med att området idag belastas med mycket trafik så bedöms åtgärden kunna medföra liten påverkan på luftkvalitén.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, Kvalitet & Samhällsutveckling. Arbetet har startat våren 2014.
Konsekvenser: Några positiva konsekvenser av denna åtgärd är minskat trafikbuller med ökad trivsel som följd. Oskyddade trafikanter får bättre och säkrare framkomlighet. Utsläpp av andra luftföroreningar som partiklar och koldioxid kommer troligen också att minska. Andra konsekvenser för enskilda, allmänhet eller näringsliv bedöms som ringa varpå åtgärden ses som positiv.

Samlastningscentral för varuleveranser till Luleå kommuns verksamheter

En förstudie görs för att kartlägga kommunens varutransporter med syfte att minska körd sträcka och därmed minska kostnaderna. Utredningen ska också visa vilka transporter som påverkar centrumhalvön. Utifrån detta tas ställning till eventuell samlastningscentral eller annan lösning.

Effekt: Denna åtgärd kan minska kvävedioxidhalterna på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, samverkan mellan de förvaltningar som har flest varuleveranser som barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och ekonomikontoret. Förstudiearbetet påbörjas 2015.
Konsekvenser: Om godstransporter minskar på centrumhalvön så kommer luftföroreningar och buller även att minska.

Utredning för att förändra resor i tjänsten och till Luleå kommuns arbetsplatser i centrum

Åtgärden innebär att man ska utreda konsekvenser och föreslå åtgärder som leder till en minskning av användandet av privat bil i tjänsten samt en ökning av andra färdsätt som cykel och buss när det gäller resor till och från centrumhalvön. Utredningen ska visa vilka incitament som kan stimulera användandet av cykelpooler och privat cykel i tjänsten. Vidare ska parkeringsplatserna vid kommunala arbetsplatser utredas i syfte att se över hur antalet parkeringsplatser kan minskas.

Effekt: I och med att detta är en utredningsåtgärd så blir effekten av åtgärden svårbedömd.Förhoppningen är dock att den kan minska kvävedioxidhalten på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, personalkontoret i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och ekonomikontoret. Arbetet startar 2015.
Konsekvenser: Om fler cyklar och går i tjänsten kommer personalens hälsa troligen att bli bättre. En liknande åtgärd minskar även buller och andra luftföroreningar som till exempel partiklar och koldioxid.

Foto: Alf Lindbergh

Foto: Alf Lindbergh

Förbjuda farligt gods över Bergnäsbron

Idag transporteras bland annat bränsle från hamnen till Luleå Airport via Luleå centrum. Genom att förbjuda transporter av farligt gods över Bergnäsbron hindrar man dessa transporter som endast kör genom centrum samtidigt som det är fortsatt möjligt för dem som har sin målpunkt i centrum att ta sig dit. Ett förbud av farligt gods över bron medför minskade luftföroreningar och mindre risker för olyckor med svåra följder.

Effekt: Åtgärden bedöms ge en liten minskning av kvävedioxidhalterna på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Länsstyrelsen är beslutande. Trafikverket är väghållare för Bergnäsbron. Ansökan görs av Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen under år 2015.
Konsekvenser: Ett förbud av farligt gods över bron medför minskade luftföroreningar och mindre risker för olyckor med svåra följder. Eftersom andelen fordon som transporterar farligt gods genom centrum är låg jämfört med totala trafikarbetet i centrum innebär ett förbud endast små minskningar av luftföroreningar i centrum.
   Transporter av farligt gods bör inte utföras längs vägnät där bebyggelse ligger nära vägen. För dem som transporterar farligt gods mellan Luleå Hamn och Bergnäset blir färdvägen längre.