Parkeringar

Här redogörs för olika åtgärdsförslag som syftar till att tydliggöra var lediga parkeringsplatser finns, vilket kan minska den så kallade söktrafiken i centrala Luleå. Vidare redovisas åtgärder som syftar till att skapa attraktiva stadsmiljöer.

Parkeringsstrategi

Nuvarande parkeringstal fastställdes 1993 och den behöver förnyas utifrån dagens situation. Kommunen ska se över möjligheterna till differentierade parkeringstal utifrån tillgång på t ex kollektivtrafik och bilpooler. För att säkerställa tillgången på cykelparkeringsplatser ska parkeringstal för cykel införas. Med hjälp av åtgärder som beslutas i parkeringsstrategin förväntas fler övergå till hållbara sätt att resa och därmed minskas biltrafiken i centrum.

Effekt: Med en ny parkeringsstrategi bedöms kvävedioxidhalterna minska på sikt.
Ansvar och tidplan: Parkeringsstrategin tas fram i samarbete mellan Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen under år 2014-2015.
Konsekvenser: Med hjälp av åtgärder som beslutas i parkeringsstrategin förväntas fler övergå till hållbara sätt att resa och därmed minskas biltrafiken i centrum. Detta i sin tur innebär minskade störningar av buller och luftföroreningar, attraktivare miljö och att ytor frigörs för trevligare ändamål än bilparkering.

Parkeringssystem

Parkeringsledningssystem-Utfört

Vid infarterna till centrum ska digitala skyltar sättas upp som visar vägen till parkeringshusen och ger information om hur många lediga platser det finns i respektive P-hus. I parkeringshusen uppsätts utrustning för att räkna antalet bilar. Åtgärden kan minska antalet bilister som kör runt för att söka parkeringsplats vilket i sin tur bidrar till att minska utsläppen av kvävedioxid i centrum på lång sikt. Förutom minskad söktrafik är detta positivt för handeln vars kunder lättare hittar lediga parkeringsplatser.

Effekt: Åtgärden antas minska antalet bilister som kör runt för att söka parkeringsplats vilket i sin tur bidrar till att minska utsläppen av kvävedioxid i centrum på lång sikt. Åtgärden bedöms ge en liten minskning av kvävedioxidutsläppen inom en snar framtid efter att systemet driftssatts.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, tekniska förvaltningen. Klart 2015.
Konsekvenser: Förutom minskad söktrafik är detta positivt för handeln vars kunder lättare hittar lediga parkeringsplatser. Genom att fler hittar in till P-husen kan ytor med gatumarksparkering frigöras för andra ändamål.

Infartsparkering Norr

Biltrafiken från väg 97 och E4 vägvisas in till Luleå centrum via infarten Bodenvägen. Denna infartsväg är den mest trafikerade vägen i Luleå. Den här trafiken kommer in till norra sidan av centrum medan befintliga parkeringshus med hög kapacitet ligger på södra sidan. En infartsparkering på norra sidan av centrum kan dels minska den allmänna trafiken i centrum som letar parkeringsplats samt skapa möjlighet att flytta ut arbetsplatsparkeringar från centrum.

Effekt: Ett nytt parkeringshus kan vara klart tidigast om fem år. Husets attraktivitet beror även på andra faktorer som t ex hur lätt det är att köra till P-husen på södra sidan och om markparkeringen på Trekanten är kvar. Blir det nya parkeringshuset attraktivt så kommer många bilar att inte åka in i centrum och därmed minskar utsläppen av kvävedioxid i centrum på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Utredning år 2016-17.
Konsekvenser: En infartsparkering på norra sidan av centrum kan dels minska den allmänna trafiken i centrum som letar parkeringsplats samt skapa möjlighet att flytta ut arbetsplatsparkeringar från centrum. Mark i centrum kan frigöras för andra ändamål än parkering.