Kollektivtrafik

Här redovisas fem åtgärder som syftar till att öka resandet och attraktiviteten för detta färdsätt, samtidigt som luftföroreningsutsläppen ska minskas. En förbättrad kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att få effekt av andra åtgärder som redovisas i detta åtgärdsprogram.

Biogasbussar

Luleå kommun uppför under 2014 en biogasanläggning. I projektet är det beslutat att Luleå Lokaltrafik (LLT), under en treårsperiod ska införskaffa 10 biogasbussar. Första omgången bussar är beräknade att tas i drift hösten 2014.

Effekt: Nya biogasbussar släpper ut mindre kväveoxid och partiklar jämfört med gamladieselbussar. Eftersom införskaffandet av bussarna kommer att ske över en tid är förhoppningarna att kvävedioxidutsläppen ska bli mindre på sikt.
Ansvar och tidplan: LLT införskaffar biogasbussar, med början hösten 2014 och fortsätter enligt plan att köpa tre till fyra bussar/år. Den sista bussen beräknas levereras hösten 2016.
Konsekvenser: Lägre halter av luftföroreningar som kväveoxid, partiklar och koldioxid.

Förbättra kollektivutbudet ytterligare mellan stadsdelar och centrum

För att kunna öka antalet resenärer och säkerställa bra kollektivtrafikförsörjning till nya områden är det viktigt att trafikplanerare är med i ett tidigt skede i planering. Utredningar ska göras kring områdena Kronan, Hällbacken och Luleå Science Park.

Effekt: Genom att hitta balansen mellan rätt antal avgångar, bra lokaliserade busshållplatser och korta väntetider förväntas antalet resenärer öka. Genom ökningen av antalet resenärer så förväntas bilanvändandet och kvävedioxidutsläppen minska på långsiktig.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, Kvalitet & Samhällsutveckling och Luleå lokaltrafik. Åtgärden påbörjas under 2014.
Konsekvenser: Genom att turtätheten ökar och att färre kör bil i centrum bedöms den totala kvävedioxidhalten minska på sikt. Tyvärr så kan dock utsläppen av vissa luftföroreningar öka på vissa platser. En av dessa platser är huvudbusshållplatsen vid Smedjegatan som dessutom i dagsläget börjar vara fullbelagd. För att kunna utöka kollektivtrafiken kan även en utökning av huvudhållplatsen behöva göras.

Bussprio-försök i trafiksignaler för några av Länstrafikens bussar

En metod att minska olika luftföroreningsutsläpp från bussar och samtidigt ge en mer positiv bild av kollektivtrafiken är att se till att de inte behöver vänta vid rött ljus någon längre tid. Detta kan ske genom att bussarna prioriteras i trafiksignaler, d v s buss-prioritering i trafiksignaler. Tretton av Länstrafikens bussar, som trafikerar linjerna 23, 28 och 30, kommer i ett försök att förses med utrustning som behövs.

Effekt: Att styra trafiken med trafiksignaler är mycket effektivt men effekterna av trafikstyrningen är svåra att förutse. Genom att all busstrafik prioriteras vid trafikljusen så bedöms luftföroreningar i form av kvävedioxid minskas på lång sikt. En jämn körning till skillnad mot en ryckig med flertalet starter och accelerationer ger en minskning av kvävedioxider.
Ansvar och tidplan: Länstrafiken ansvarar för åtgärden och försöket genomförs under åren 2014 och 2015.
Konsekvenser: En risk med trafikregleringar är att om man förbättrar framkomligheten för vissa busslinjer så försämrar man för någon annan t ex gående och cyklister. En liknande trafikreglering kan även medföra en minskad framkomlighet för bilisterna och att dessa i sin tur väljer andra vägar. Detta medför att en liknande åtgärd även skulle kunna medföra att luftföroreningsutsläpp skulle kunna öka på andra platser i centrala Luleå.
   I och med att det bara är några få busslinjer från Länstrafiken som ska utrustas med denna teknik så bedöms denna åtgärd inte medföra några konsekvenser för varken övriga trafikanter eller näringsliv. Några ytterligare försämringar av andra miljöaspekter som t ex buller eller koldioxidutsläpp bedöms inte heller uppkomma.

Utredning om att köpa in fler el- och elhybridbussar

Luleå lokaltrafik (LLT) ska leda en utredning för att undersöka om det finns möjlighet att införskaffa elbussar eller elhybridbussar i syfte att minska miljöpåverkan. Eftersom elhybridbussar har både elmotorer och någon form av förbränningsmotor skulle dessa kunna vara ett alternativ till dagens bussar.

Effekt: Både el- och elhybridbussar bedöms ge minskade utsläpp till luften vid den idag överbelastade Smedjegatan. I och med att båda dessa bussmodeller är väldigt tystgående så kommer trafikbullret från dem att minska.
Ansvar och tidplan: LLT ansvarar för att leda utredningen som kommer att ske tillsammans med kommunen. Startar under 2015.
Konsekvenser: Inga kända negativa konsekvenser.

Buss 15 till Porsön anländer till busshållsplats på baksidan av Shopping

Fria bussresor under kalla vinterveckor

Åtgärden innebär att kostnadsfria bussresor erbjuds och marknadsförs under några veckor i januari och februari. Erbjudandet ska kopplas till luftsituationen i centrala Luleå och marknadsföringen kan genomföras av mobilitetskontoret. Vid kalla vinterdagar är det extra besvärligt att använda sin egen bil. Genom fria bussresor kan ”uppoffringen” att ta bussen minskas. Fler nya resenärer kan då upptäcka fördelen med att åka buss och därigenom minskar luftföroreningarna.

Effekt: Genom denna åtgärd bedöms kvävedioxidutsläppen minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, Kvalitet & Samhällsutveckling. Arbetet startar våren 2016.
Konsekvenser: Förutom att åtgärden minskar kvävedioxidutsläppen så bedöms den även minska utsläpp av andra luftföroreningar som till exempel koldioxid. Åtgärden skulle kunna förlänga resenärens restid i viss mån men i och med att fler kan se fördelarna med detta färdsätt så skulle fler kunna vilja åka buss framöver. Åtgärden kan upplevas negativ för de resenärer som har längre tidsbundna reskort som exempelvis årskort.