Cykeltrafik

Åtgärderna som handlar om cykeltrafik är elva till antalet. Här redovisas ett antal olika standardhöjande åtgärder för cyklister. Det handlar bland annat om att ta fram olika strategiska planer och hur upprustning och utbyggnad av cykelnät ska ske.

Cykelfält Kungsgatan

På sikt bör Kungsgatan byggas om för att ge mer plats till cyklister men tills detta är möjligt ska cykelfält målas längs gatan. Idag finns cykelbana på sträckan mellan Gammelstadsvägen och Lulsundsgatan men saknas mellan Lulsundsgatan och Södra Hamnleden.
   Många cyklister upplever en förvirring över var de ska ta vägen när cykelbanan tar slut och en olust att cykla bland bilar. Syftet är att visa cyklister var de kan färdas samt att prioritera cyklisters framkomlighet.

Effekt: Åtgärden förväntas ge en liten minskning av kvävedioxid på lång sikt genom att det troligen kommer att bli fler som cyklar i området. Bilisterna förväntas även bli något färre.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Åtgärden genomförs sommaren 2015.
Konsekvenser: Framkomligheten för cyklister förbättras samtidigt som den blir något sämre för bilisterna. Bilisterna får minskat utrymme på gatan och några parkeringsplatser försvinner. Kan stimulera någon fler att använda cykel istället för bil. Åtgärden föranleder troligen inte mer biltrafik på andra gator vilket innebär en liten minskning i centrum av kvävedioxid, koldioxid och trafikbuller. Fler cyklister bidrar till bättre folkhälsa.

Cykelbana längs med Skeppsbrogatan

Cykelbana längs med Skeppsbrogatan

Cykelbana och bussgata längs Skeppsbrogatan

För att förbättra cyklisternas framkomlighet i centrum har en cykelbana byggts längs Skeppsbrogatan på sträckan Prästgatan-Kungsgatan. För att skapa kontinuitet i cykelvägnätet byggs en fortsättning längs Skeppsbrogatan till Smedjegatan. På sträckan Kungsgatan-Timmermansgatan är det idag bussgata i en riktning.
   För att säkerställa busstrafikens framkomlighet efter ombyggnationen görs bussgata i båda riktningar mellan Kungsgatan och Timmermansgatan. Genom att skapa mer utrymme för busstrafiken skapas bättre möjlighet till att utveckla busshållplatsen till en omstigningsplats mellan Lokaltrafiken och Länstrafiken.

Effekt: Genom denna åtgärd förväntas kvävedioxidhalterna minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, tekniska förvaltningen. Åtgärden pågår.
Konsekvenser: Framkomligheten för cyklister och busstrafik förbättras samtidigt som den blir lite sämre för bilisterna. Åtgärden föranleder troligen inte mer biltrafik på andra gator. Åtgärden kan innebära att fler cyklar och åker buss.

Cykelbana istället för parkeringsplatser för bilar

Cykelbana istället för parkeringsplatser för bilar

Cykelbana längs Rådstugatan-Utfört

Idag finns cykelbana längs Rådstugatan på hela sträckan förutom mellan Storgatan och Skeppsbrogatan. För att ge cyklisterna möjlighet att nå cykelbanan i Norra Hamn förlängs cykelvägen till Skeppsbrogatan. För att ge plats åt cykelbanan tas fyra parkeringsplatser bort.

Effekt: Genom denna åtgärd förväntas kvävedioxidhalterna minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, tekniska förvaltningen. Åtgärden gjordes år 2014.
Konsekvenser:Framkomligheten för cyklister förbättras samtidigt som fyra parkeringsplatser försvinner. Genom att framkomligheten för cyklisterna förbättras så kan åtgärden bidra till bättre folkhälsa.

Trafikljus för cyklister och gångtrafikanter vid Södra Hamn

Trafikljus för cyklister och gångtrafikanter vid Södra Hamn

Framkomlighet för cyklister i trafiksignaler

Att behöva stanna och trycka på en knapp för att få grönt i trafiksignaler skapar irritation och dålig framkomlighet för cyklister. Olika metoder för detektering i signalerna har testats men ingen har fungerat helt tillfredsställande.
   För att förbättra framkomligheten programmeras trafiksignalerna om så att det visar grönt hela tiden för cyklisterna så länge ingen annan trafikant anländer till signalen.

Effekt: Denna åtgärd bedöms ge positiva effekter på antalet gående och cyklister vilket medför att kvävedioxidhalterna bedöms minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Åtgärden genomförs 2014-2015.
Konsekvenser: Genom att det blir lättare för cyklisterna att ta sig fram så kan åtgärden innebära fler som cyklar och därmed bidra till bättre folkhälsa.

Cykelbana längs Mjölkuddsvägen, etapp 2

Under år 2013 har en cykelbana längs Mjölkuddsvägen byggts på sträckan Mjölkuddsbanken – Mjölkuddens centrum. Sedan tidigare finns cykelbana mellan Mjölkuddens centrum och Tunaskolan. För att ansluta till denna cykelbana och skapa en gen väg till centrum för de boende på Notviken byggs en fortsättning från Tunaskolan till Storhedsvägen.
   Cykelbanan längs Mjölkuddsvägen kommer att utgöra en del av Sunderbystråket och därmed får även cyklister från Sunderbyn, Gammelstad och Storheden närmare väg till centrum. vid busshållplatser. Åtgärder vid övergångsställen och busshållplatser kan innebära något sämre framkomlighet för bilister.

Effekt: Denna åtgärd förväntas minska kvävedioxidhalterna på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Åtgärden genomförs 2017.
Konsekvenser: Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister inom Notviken och Mjölkudden samt från dessa områden till Luleå centrum. Cyklister längs Sunderbystråket får något kortare resväg. Bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet vid busshållplatser. Åtgärder vid övergångsställen och busshållplatser kan innebära något sämre framkomlighet för bilister.

Trafik på Mjölkuddsbanken

Trafik på Mjölkuddsbanken

Ökad trafiksäkerhet och attraktivitet för oskyddade trafikanter på Mjölkuddsbanken

En stor del av biltrafiken (ca 22 000 fordon/dygn) kommer in till centrum via Bodenvägen som sista biten går över Mjölkuddsbanken. Längs ena sidan av Mjölkuddsbanken finns en fem meter bred gång-/cykelbana som endast avskiljs från biltrafiken med kantsten.
   Den höga biltrafikmängden och relativt hög hastighet (70 km) medför en dålig och otrivsam trafikmiljö för gående och cyklister. Med anledning av detta behövs åtgärder för de oskyddade trafikanterna och en attraktivare gång-/cykelväg över Mjölkuddsbanken behöver skapas.

Effekt: Kvävedioxidhalterna bedöms minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Åtgärden genomförs under flera år. Delar av åtgärden kommer att påbörjas 2015.
Konsekvenser: Attraktivare och säkrare färdväg för gående och cyklister bör kunna stimulera fler till att gå eller cykla vilket i sin tur innebär minskad biltrafik.

Skyltning av cykelvägar

Vägvisningen för cyklister behöver kompletteras och förbättras. Varje huvudstråk har ett eget namn och en egen färg som används vid uppskyltningen. Detta behöver uppdateras och kompletteras. Därutöver behövs komplettering med vägvisnings- och avståndsskyltar samt platsskyltar som visar var man befinner sig.

Effekt: Kvävedioxidhalterna bedöms minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Åtgärden genomförs under åren 2014-2015.
Konsekvenser: Lättare för cyklisten att hitta och orientera sig längs cykelnät samt ett sätt att vägleda till trafiksäkra vägval. Speciellt bra för nytillkomna cyklister. Luleå är en universitetsstad som genererar nya studerande varje höst och därmed nya presumtiva cyklister.

Tio cyklar eller en bil?

Tio cyklar eller en bil?

Cykelparkering i centrum och vid större målpunkter

Ytor för cykelparkering ska ställas i ordning. Cykelställ på fler platser i centrum och vid större målpunkter utanför centrum ska sättas upp. Vissa av dessa platser kommer att förses med väderskydd. Möjlighet att skapa laddplatser för elcykel kommer att utredas. Även frekvent använda busshållplatser ska förses med cykelställ så att cyklande resenärer känner trygghet att lämna sin cykel vid busskuren.
   Åtgärderna ger bättre tillgänglighet för cyklister och minskar stöldrisken. Genom att styra cykelparkeringen till vissa platser skapas också bättre ordning och framkomlighet för gående. Kommunen kommer även att utreda möjligheten att upplåta platser för cykelparkering i kommunens parkeringshus.

Effekt: Kvävedioxidhalterna bedöms minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Start år 2014.
Konsekvenser: Bättre tillgänglighet för cyklister och minskad risk för att cykeln stjäls. Bättre ordning och framkomlighet för gående genom att styra cykelparkering till vissa platser. Några bilparkeringar kan övergå till cykelparkeringar.

Luleås nya cykelplan

Cykelplan för Luleå-Utfört

Åtgärden innebär att en cykelplan tas fram för Luleå. I planen redogörs bland annat mål för det befintliga cykelvägnätetet, cykelflöden, olycksstatistik samt uppgifter om vilka som cyklar i Luleå. Syftet med cykelplanen är att utreda vilka åtgärder som bör göras för att förbättra för Luleås cyklister. Cykelplanen skall fungera som ett underlag för verksamhets och budgetplanering. Som planeringsunderlag är den ett hjälpmedel vid prioriteringar och ekonomiska bedömningar.

Effekt: Kvävedioxidhalterna bedöms minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, tekniska förvaltningen. Åtgärden färdigställs under år 2014.
Konsekvenser: Planen innebär ett hjälpmedel och en struktur för det fortsatta arbetet med förbättringar för cyklister.

Läs cykelplanen på våra sidor om att cykla och gå.

Plan för upprustning av cykelvägar

Sommaren 2013 har en inventering av de befintliga cykelvägarnas standard gjorts. Utifrån denna inventering tas en ny plan för upprustning fram. Enligt en äldre utredning är ca 26 km (ca 15 %) av hela cykelnätet i behov av underhållsåtgärder för att nå en bra standard. Planen innebär bättre möjlighet att planera och prioritera underhållet av cykelvägnätet vilket i sin tur kan skapa ett attraktivare cykelnät.

Effekt: Kvävedioxidhalterna bedöms minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Planen färdigställs under år 2015.
Konsekvenser: Planen innebär bättre möjlighet att planera och prioritera underhållet av cykelvägnätet vilket i sin tur kan skapa ett attraktivare cykelnät. Genom ett planerat underhåll kan åtgärder bättre styras till platser där behovet är störst och/eller ger mest effekt.

Upprustning av cykelvägar med prio mot huvudcykelnätet

Åtgärden innebär årlig upprustning av cykelvägar enligt framtagen plan för upprustning av cykelvägar och med prioritering av huvudcykelnätet. Åtgärden bedöms medföra attraktivare och framkomligare cykelvägar med mindre risk för olyckor.

Effekt: Kvävedioxidhalterna bedöms minska på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetet startar år 2015.
Konsekvenser: Attraktivare och framkomligare cykelvägar med mindre risk för olyckor.