Biltrafik

Här beskrivs fyra olika åtgärder som minskar biltrafikens utrymme och framkomlighetsstandard i gatunätet. Vidare redogörs för en åtgärd som syftar till att mer hållbara drivmedel ska användas och därigenom förbättra luftkvalitén.

Två körfält blir till ett

Två körfält blir till ett

Försök med färre körfält vid Sandviksgatan

Sandviksgatan är efter Bodenvägen den mest trafikerade infarten till Luleå centrum. Det finns bostadshus nära gatan som är utsatta för både dålig luftmiljö och högt trafikbuller. Vid nyexploateringen på Kajan 18 kommer ett av körfälten på Sandviksgatan mellan Residensgatan och Rådstugatan att behöva stängas för trafik. Detta blir ett fullskaleförsök av hur det skulle fungera att ta bort körfält på Sandviksgatan. Effekterna på trafikflödet i centrum samt på luftmiljön studeras under avstängningen.

Effekt: Om försöket visar att bilisterna söker sig till andra färdmedel kan det bli en reduktion av kväveoxid i centrum på lång sikt. Om bilisterna istället börjar använda andra vägar blir det ingen förbättring av luften i centrum.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. År 2014-15.
Konsekvenser: Färre körfält innebär försämrad framkomlighet för bil- och kollektivtrafiken. Eventuellt kan köbildning uppstå under högtrafiktid. Det finns även risk för att bilisterna kommer att nyttja andra gator som är mindre lämpade för stora trafikmängder men det kan också innebära att fler övergår till att använda andra hållbarare färdmedel som buss eller cykel.
   Kollektivtrafikens framkomlighet ska beaktas vid utredningen. Ger försöket positiva effekter kan Sandviksgatan få en ny utformning med färre körfält och mer utrymme för gående och cyklister. Med mindre trafik längs Sandviksgatan skapas en bättre miljö för boende; bättre luft, lägre trafikbuller och minskad barriärverkan.

Ny gatusektion Rådstugatan

Rådstugatan förbinder infartsvägarna Bodenvägen och Sandviksgatan med varandra. Gatan har god standard för biltrafiken med två körfält åt vardera hållet. Åtgärdens syfte är att minska ytan för biltrafiken på Rådstugatan mellan Storgatan och Stationsgatan (ca 200 meter) genom färre och smalare körfält. Därmed skapas mer plats för gående, cyklister och grönska.

Effekt: Åtgärden kan medföra att några fler cyklar och går istället för att använda bilen. Därmed kan kvävedioxidhalterna minskas på sikt. Tillsammans med information och andra åtgärder kan kvävedioxidhalterna minska ytterligare.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Utredning och projektering 2016-2017. Ombyggnation år 2018.
Konsekvenser: Bättre framkomlighet och trevligare miljö för gående och cyklister. Något sämre framkomlighet för bilister. Minskad barriärverkan för att färdas tvärs över Rådstugatan. Ökad trafiksäkerhet och bättre luftmiljö. Den här åtgärden bör inte föranleda att biltrafiken styrs till andra gator.

Utreda möjligheten till färre körfält längs med Södra hamnleden

Södra Hamnleden utgör en förbindelse mellan infartsvägarna Sandviksgatan västerifrån och Hertsövägen österifrån. Gatan har mycket god kapacitet för rådande biltrafik med som minst två filer åt vardera hållet. Åtgärden medför bättre framkomlighet och trevligare miljö för gående och cyklister.

Effekt: En förutsättning vid utredningsarbetet ska vara att minska utsläppen av kvävedioxid samt andra luftföroreningar.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Utredning år 2017-2018.
Konsekvenser: Bättre framkomlighet och trevligare miljö för gående och cyklister. Något sämre framkomlighet för bilister. Minskad barriärverkan för att färdas tvärs över Södra Hamnleden. Ökad trafiksäkerhet och bättre luftmiljö. Den här åtgärden bör inte föranleda att biltrafiken styrs till andra gator. Kollektivtrafikens framkomlighet behöver beaktas vid utredningen. Alla korsningar längs södra Hamnleden är idag reglerade med trafiksignal och med bussprio för lokaltrafiken.

Utreda möjligheten att begränsa antalet körfält längs Namnlösa gatan och Skeppsbrogatan samt att omvandla Trekantens bilparkering till torgyta

Syftet med åtgärden är att utreda om det är möjligt att minska antalet körfält längs Namnlösa gatan och Skeppsbrogatan fram till Rådstugatan. Vidare ingår att utreda möjligheten att omvandla Trekantens bilparkering till torgyta. Nästan hela sträckan har två filer åt vardera hållet. Busstrafiken har inga avkörningsfickor utan står vid hållplatsstopp i körfältet på vardera sidan av gatan.

Effekt: En förutsättning vid utredningsarbetet ska vara att minska utsläppen av kvävedioxid samt andra luftföroreningar.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Utredning 2015-2016.
Konsekvenser: Innebär troligen en stor begränsning av framkomlighet och tillgänglighet för bilburna. Om Trekantens bilparkering tas bort bör den ersättas med annan bilparkering vid norra infarten för att inte trafiken ska öka genom centrum till P-platser på södra sidan. Risk för att handelns attraktivitet i centrum försämras samt att biltrafiken längs med Smedjegatan ökar. Kollektivtrafikens framkomlighet är mycket viktig i området och ska beaktas.
   Om begränsningarna av körfälten görs så kommer framkomligheten och miljön för gående och cyklister att bli bättre. Barriärverkan minskas för att färdas mellan centrum och Norra hamn samt att trafiksäkerheten ökar. Område blir trevligare att vistas i.

Tjänstefordon

Tekniska förvaltningen ansvarar för ca 350 fordon som används av olika kommunala förvaltningar som tjänstebilar, poolbilar och servicefordon. Merparten av dessa bilar är dieseldrivna. Ca 50 är bensindrivna, ca 49 är etanolbilar och 10 är hybridbilar med kombinationen bensin och el. När kommunens biogasanläggning är färdig och kan börja leverera drivmedel ska fordon succesivt bytas ut till biogasfordon. Hösten 2014 räknar man med att börja utbytet och inom tre år ska 90-100 fordon gå på biogas. Kommunen ska vidare arbeta för att förnya bilparken med hybridbilar.

Effekt: Denna åtgärd bedöms minska kvävedioxidhalterna på lång sikt.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Fordonsbytena startar under hösten 2014 och arbetet kommer att genomföras successivt framgent.
Konsekvenser: Genom biogasproduktion blir restprodukter högvärdig och förnyelsebar energi. Användning av biogas som drivmedel istället för bensin och diesel innebär mindre utsläpp av kolväten, kväveoxider, koldioxid och sotpartiklar. Åtgärden bidrar även till att minska växthuseffekten och genom att de fordon som nyttjas i centrum ska bytas ut mot tysta elbilar så kommer trafikbullret att minska.