Beteendepåverkan

Under detta huvudområde redovisas en åtgärd som syftar till att nå ett mer hållbart resande genom att påverka befolkningens attityder och beteenden.

Mobilitetskontor

Mobility management (resvaneåtgärder) innebär åtgärder som syftar till att påverka resan innan den börjat. Genom olika aktiviteter uppmuntras invånare och arbetsplatser att välja hållbara transportmedel för sina resor eller att använda alternativ som videokonferenser och distansarbete. Erfarenheter från andra kommuner har visat att påverkansprojekt är ett viktigt komplement till fysiska åtgärder i arbetet med att minska bilresandet.

Effekt: Effekten av de olika projekten som kontoret genomför kommer att variera men det man vet är att fysiska åtgärder får stor effekt med hjälp av information och påverkansarbete.
Ansvar och tidplan: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten startar upp 2016.
Konsekvenser: Resvaneåtgärder har positiva effekter för samhället, individen och arbetsplatserna. På samhällsnivå betyder minskad biltrafik att luftföroreningar och buller minskar, färre olyckor, ökad tillgänglighet och mindre trängsel. För individen kan det innebära bättre ekonomi och bättre hälsa.