Luften i Luleå

Handlingsplan för att förbättra luften i Luleå centrum

Handlingsplanen innehåller 31 åtgärder som tillsammans utgör de aktiviteter som behöver genomföras i syfte att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras. Ingen av de åtgärderna kan enskilt minska kvävedioxidutsläppen så att normerna klaras utan åtgärderna behöver genomföras tillsammans.

Åtgärderna har grupperats i sex olika huvudområden.

Klicka på respektive huvudområde för att se de olika åtgärderna.

Sammanfattning och hela handlingsplanen

Sammanfattning av handlingsplan

Sammanfattning av handlingsplan

Hela handlingsplanen

Hela handlingsplanen