Utfasningsämnena

Vilka är utfasningsämnena?

Tillsammans med EU arbetar Sverige för att vissa grupper av särskilt farliga ämnen inte ska få användas. De här ämnena kan t ex ge upphov till cancer, mutationer eller försämra våra möjligheter att få barn.

Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

Läs mer om den här gruppen av ämnen via länken CMR-ämnen till höger.

Tungmetaller

Kvicksilver, kadmium, bly och föreningar med dessa metaller är alla utfasningsämnen.

Ozonstörande ämnen

Ämnen som påverkar ozonskiktet på ett negativt sätt. Arbetet med att fasa ut de ämnen som bryter ned ozonskiktet har pågått under många år.

Hormonstörande ämnen

Det finns inte ännu några allmänt vedertagna kriterier för hormonstörande ämnen.

Långlivade, bioackumulerande och giftiga ämnen

Det här är ämnen som anrikas i kroppen och stannar kvar under en lång tid eller för alltid. Exempel på sådana ämnen är PCB som numera är förbjudet och perfluorerade ämnenlänk till annan webbplats.

Utfasning genom inskränkningar i att använda ämnen i varor och i processer

I miljömålet Giftfri miljö finns ett delmål som beskriver utfasning av särskilt farliga ämnen på följande sätt.

Nyproducerade varor ska så långt det är möjligt vara fria från:

  • nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande (lagras i kroppen), nya ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt kvicksilver, så snart som möjligt, dock senast 2007,
  • övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet,
  • övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium och bly, senast år 2010.

Dessa ämnen ska inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada.

Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet ska minska fortlöpande.

Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive de som bildas oavsiktligt.

Använder du något av dessa ämnen i ditt företag?

Du bör allvarligt överväga att upphöra med det och byta ut ämnet mot något som inte är lika potentiellt skadligt. Tag gärna hjälp av kemikaliebranschens och kemikalieinspektionens webbaserade verktyg Priolänk till annan webbplats för att minska riskerna med dina kemikalier.