PCB

Observera att reglerna gäller inte för en- eller tvåfamiljshus

PCB betyder polyklorerade bifenyler. Det är inte ett ämne utan en grupp av mer än 200 föreningar med liknande kemisk struktur. Farligheten hos dessa varierar men PCB räknas till ett av de farligaste miljögift som vi känner till.

Regler om PCB

I en förordning om PCB som trädde ikraft den 1 mars 2007 ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Resultaten av inventeringarna ska skulle redovisas till miljökontoret senast den 30 juni 2008.

Sanering av fog- och golvmassor

Sanering av fog- och golvmassor där halterna ligger över 500 ppm ska ske senast:

  • 30 juni 2014 i byggnader uppförda/renoverade 1956—1969, ej industribyggnader.
  • 30 juni 2016 i industribyggnader uppförda/renoverade 1956—1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970—1973.
  • 30 juni 2016 om massan har använts inomhus.
  • i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Om halterna ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.

Kom ihåg att anmäla din sanering

Den som äger en fastighet som är byggd eller renoverad under den tidsperiod då PCB användes i byggmaterial har ett ansvar att undersöka om fastigheten innehåller PCB. Innan fastigheten saneras måste anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. I anmälan redovisas bland annat vilken fastighet som ska saneras, mängden PCB och vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas. Anmälan ska lämnas in senast tre veckor innan saneringen startar.

Använd gärna vår e-tjänst för att anmäla din saneringlänk till annan webbplats.

Historia

PCB hittades i miljön för första gången på 1960-talet. Det sammankopplades med kraftiga störningar på vissa rovdjursarter, bland annat säl, havsörn och utter. Att effekter ses först på rovdjur beror på att PCB har egenskaper som gör att de anrikas, dvs koncentrationen ökar uppåt i näringskedjorna.

Den huvudsakliga användningen av PCB i Sverige förbjöds 1972 och i dag är det förbjudet över i stort sett hela världen. Trots detta hittas PCB överallt, också långt ifrån de områden där det använts, exempel på detta är djur i polarområden som isbjörn och säl.

Påverkan på människa

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa på många sätt. Därför finns det rekommendationer från livsmedelsverket att kvinnor i "fertil ålder" inte ska äta fet fisk från Östersjön (som har de högsta värdena) mer än högst en gång per månad.
Läs mer om kostråden för fisklänk till annan webbplats.

Då vi är högst i näringskedjan anrikas miljögifter i oss

Då vi är högst i näringskedjan anrikas miljögifter i oss

Fogmassor/golvmassor med PCB

Användningen av PCB-innehållande fogmassor var i huvudsak begränsad till åren 1956-1972. PCB användes som mjukgörare i fogmassorna. Inblandningen av PCB har varit ca 20 %. Halter över 30 % har troligen inte förekommit eftersom fogmassan då blev för mjuk.

Analyser av fogmassor i byggnaderna från 1956-1973 har visat att halterna varierar kraftigt, från några få procent till ca 30 %. Orsakerna till detta kan vara flera, t ex att olika tillverkare hade olika tekniska blandningar av PCB, eller att PCB-fogmassan var av tvåkomponenttyp där härdare tillsattes på byggarbetsplatsen. Mängden kan då ha varierat mellan blandningstillfällena.

Fogmassor med lägre PCB-halter (under 100-200 mg/kg) har troligen förorenats av t ex redskap från arbetsplatsen och inte innehållit PCB från början. Det kan också vara så att fogmassorna bytts ut någon gång under årens lopp och att de nya fogmassorna förorenats av PCB som återvandrat från intilliggande material.

Sanering av PCB

Halten för sanering av fogmassor eller golv i en byggnad har satts till 500 mg/kg (0,05 %). Vid halter mellan 50-500 mg/kg kan fogmassorna eller golven tas om hand vid renovering eller rivning. Detta värde (500 mg/kg) har sitt ursprung i Byggsektorns Kretsloppsråds handlingsplan för att sanera PCB.

Vid sanering, d v s utbyte av PCB-haltiga fogmassor eller golv, måste mycket stor noggrannhet och speciella försiktighetsmått vidtas för att förhindra att PCB sprids till omgivningen eller in i byggnaden med spill, damm eller luft. Likaså är det viktigt med ett fullgott arbetarskydd för den personal som utför arbetet.

PCB-haltiga fogmassor, golv och angränsande material som avlägsnas vid sanering är farligt avfall och ska hanteras enligt de särskilda regler som gäller för detta. Även isolerrutor och kondensatorer innehållande PCB ska tas om hand. Detta kan dock göras i samband med utbyte av fönster eller armaturer. Isolerrutor eller kondensatorer innehållande PCB klassas också som farligt avfall.

Mer information

Mer information om PCB och sanering finns på www.sanerapcb.nulänk till annan webbplats.

Förordningen (2007:19) om PCB går att läsa på www.notisum.selänk till annan webbplats