Minska riskerna

Det finns en hel del ämnen som inte är lika farliga som de som ska utfasas, men ändå är så pass farliga att dessa bör bytas ut mot mindre farliga.

Ämnena ifråga har egenskaper enligt följande:

  • mycket hög akut giftighet
  • allergiframkallande
  • mutagen, kategori 3
  • hög kronisk giftighet
  • miljöfarligt, långtidseffekter
  • potentiellt bioackumulerande (lagras i kroppen) / persistent (stannar kvar i kroppen)

Använder du de här typerna av ämnen i ditt företag?

Eftersom ämnena är farliga är det extra viktigt att tänka på hur du ska hantera dessa. Bedöm hur stor risken är med ämnena som du använder. Om det går så skulle det nog vara lika så väl att försöka byta ut dem mot något mindre farligt.

Tag gärna hjälp av kemikaliebranschens och kemikalieinspektionens webbaserade verktyg Priolänk till annan webbplats för att minska riskerna med dina kemikalier.