Ftalater

Den 16 januari 2007 trädde nya EU-regler för de sex vanligaste ftalaterna i kraft.

Ftalater används som mjukgörare i plast. För de tre farligaste införs totalförbud i leksaker och barnavårdsartiklar. För de tre mindre farliga gäller förbudet leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen.

Som skäl för förbudet anges i EU-direktivet bland annat att:
"Användningen av vissa ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar av mjukgjort material eller innehållande delar av mjukgjort material bör förbjudas eftersom förekomsten av vissa ftalater utgör eller kan utgöra risk för barns hälsa".

De nu gällande svenska reglerna, som upphör att gälla i samband med att EU-reglerna träder i kraft, anger att leksaker och barnartiklar som är avsedda för barn under tre år och som kan stoppas i munnen inte får saluhållas eller överlåtas yrkesmässigt om ftalater har tillsatts. Jämfört med vad som gäller nu är åldersgränsen på tre år borttagen i kommande EU-regler.

Misstänks påverka vår chans att få barn

Vissa ftalater misstänks kunna påverka människans möjligheter att få barn (reproduktionsstörande). Dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och butylbensylftalat (BBP) är sådana som är klassade som reproduktionsstörande.

Totalförbjudna ftalater:

  • Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
  • Dibutylftalat (DBP)
  • Butylbensylftalat (BBP)

Ftalater som är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar "som kan stoppas i munnen":

  • Diisononylftalat (DINP)
  • Diisodecylftalat (DIDP)
  • Di-n-oktylftalat (DNOP)

Vägledningsdokument

EU-kommissionen har publicerat ett vägledningsdokument om hur man kan tolka "vad som kan stoppas i munnen". Syftet med dokumentet är att begreppet ska tolkas på ett likartat sätt inom EU och att ge kriterier och exempel som hjälp att bedöma vilka produkter som kan/inte kan stoppas i munnen på barn.

Exempel på sådana kriterier är:

  • produkter som är större än 5 cm i alla tre dimensioner kan inte stoppas i munnen. Om en del av produkten är mindre än 5 cm kan den stoppas i munnen. Man måste också ta hänsyn till om produkten kan tryckas ihop eller deformeras.
  • oåtkomliga delar av produkter kan inte stoppas i munnen. Exempel på detta är kablar som är säkert inneslutna inuti leksaken.
  • Uppblåsbara produkter ska bedömas i tomt tillstånd.

Ställ krav på dina leverantörer!

Det är viktigt att de leksaker och barnavårdsartiklar som säljs uppfyller såväl nuvarande som kommande regler. Den som säljer sådana produkter bör därför ställa krav på sina leverantörer att de produkter dessa levererar är kontrollerade och fria från ftalater. Om upphandling av produkter sker i en central organisation bör denna tillfrågas om hänsyn har tagits till dessa krav.

Är du medlem i en branschorganisation så tag hjälp av den.

Återanvändning av leksaker

Organisationer (t ex Återvinningsmarknader, Röda Korset o dyl) som tar emot och säljer vidare bland annat leksaker och barnavårdsartiklar bör vara uppmärksam på denna fråga och vara restriktiv med att ta emot och sälja vidare gamla plastleksaker om dessa kan misstänkas innehålla ftalater.

Småbarn med gummianka