Installation av cistern

Krav på installationskontroll och information till miljö- och byggnadsförvaltningen

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan anläggningen tas i bruk.

Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera kommunen såvida cisternen inte ligger inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

Enligt 4 kapitlet 1 § i NFS 2003:24 krävs information till miljö- och byggnadsnämnden:

  • vid installation av öppen cistern i och ovan mark där det  förvaras dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja och volymen på cisternen är mellan 1-10 m³
  • samt vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde oavsett om cisternen finns i mark, ovan mark eller inomhus.

Du hittar en blankett för information om installation av cistern under vår självservice.

Tillstånd för brandfarlig vara

Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en cistern och tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Återkommande kontroll

Det krävs även återkommande kontroll på dessa typer av cisterner.

Kontrollföretag

För de olika typerna av kontroll så behöver du anlita ett kontrollföretag. Företaget måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll.

Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAClänk till annan webbplats, telefon 0771-99 09 00.

Broschyr

Läs mer om alla typer av cisterner i broschyren "Vad händer med din cisternöppnas i nytt fönster".