Återkommande kontroll av cistern

Krav på återkommande kontroll av cisterner

För att undvika att oljeutsläpp till mark eller vatten skall kunna ske finns regler om återkommande kontroll av dessa. Reglerna gäller för dig som har en cistern, t ex en villatank inomhus, cistern i mark eller en utomhustank för bensin eller spillolja är att:

  • Cistern inomhus, som rymmer 1-10 m³ olja, ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2006.
  • Cistern utomhus ovan mark, som rymmer 1-10 m³ olja, (även s k gårdscistern och farmartank), ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2004. En cistern utomhus får endast flyttas när den är tömd och rengjord.
  • Sedan tidigare reglerar föreskrifter från Naturvårdsverket och Räddningsverket krav på återkommande kontroll av cisterner i mark som innehåller olja och är över 1 m³. Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde kan intervallen tre och sex år förekomma. Om du är osäker om kontrollintervallet kan du fråga oss.
  • För övriga cisterner för bensin, fotogen och andra brandfarliga vätskor i mark och cisterner över 10 m³ ovan mark gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.

Kontrollrapporten?

Efter kontroll av cistern inomhus, utomhus, ovan mark och i mark, ska du spara kontrollrapporten och vid begäran kunna visa upp den för miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kontrollföretag

För de olika typerna av kontroll så behöver du anlita ett kontrollföretag. Företaget måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll.

Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAClänk till annan webbplats, tel 0771-99 09 00.