Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. En läckande cistern kan orsaka stor skada. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark eller från rörledningar i golvet. Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda och saneringskostnaderna blir ofta stora. Från den 1 juli 2018 gäller nya regler för cisterner.

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg ska kontrollera att reglerna kring skötsel och hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner större än 1 kubikmeter (utanför vattenskyddsområde) eller minst 250 liter inom ett vattenskyddsområde följs.

Informationsplikt

När du ska installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5länk till annan webbplats) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ska stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg informeras skriftligt minst 4 veckor innan anläggningen tas i bruk. Informationsplikten gäller för cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter samt tillhörande rörledningar. Föreskriften gäller också för hantering av mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

För handläggning av information om installation av cistern samt cistern som tas ur bruk tas timavgift enligt gällande taxa.

Tillfälligt uppställda cisterner/mobila cisterner

Informationsplikten gäller även tillfälligt uppställda cisterner samt mobila cisterner exempelvis UN-tankar och IBC-behållare. Tänk på att tankplatsen ska anläggas så att läckage och spill inte riskerar att förorena omgivande mark eller vatten. En ny anmälan behöver inte göras när mobila cisterner flyttas inom arbetsområdet.

Tänk på följande vid placering av cistern

  • Sekundärt skydd (dubbelmantlad eller invallning)
  • Inte risk för att cisternen blir påkörd/påkörningsskydd
  • Ett plant underlag, hårdgjord/tät yta samt spillplåt gör att du snabbt upptäcker spill samt eventuella läckage.

Återkommande kontroll

Kontroller av cisterner och rörledningar är viktiga ur både miljö- och försäkringssynpunkt. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar (MSBFS 2018:3länk till annan webbplats) finns krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner och anslutna rörledningar. En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk därefter ska återkommande kontroller genomföras. Hur ofta de återkommande kontrollerna genomförs är reglerat i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras, vill du veta mer kan du läsa om det i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontrollen av cisternen måste göras av ett ackrediterat företag. Det är den som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen görs.

Skicka kopia på den utförda kontrollen till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg, e-post: miljobygg@lulea.se

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner placerade inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler bland annat att:

  • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd i form av invallning.
  • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska vara väl synliga.
  • Vid påfyllningsröret för cisternen ska det finnas en skylt med texten "Vattenskyddsområde" med följande information:

- Fastighetsbeteckning
- Adress
- Volym
- Högsta fyllningsflöde
- Innehåll

Du kan kontrollera om din fastighet ligger i ett vattenskyddsområde och vad som gäller via kartan på sidan om vattenskyddsområden.

Om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vill ha mer information om vilka krav som gäller så kontakta vårt kundcenter på 0920-45 30 00.

Cistern och rörledningar som tas ur bruk

  • Om du har en cistern som ska tas ur bruk bör den i första hand avlägsnas och i andra hand tömmas, rengöras och fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Du ska även meddela avdelning miljö och bygg på stadsbyggnadsförvaltningen om du tar en cistern ur bruk.

    Meddela att du tar en cistern ur bruk via e-tjänst eller blankett

Tillstånd för brandfarlig vara

I vissa fall krävs tillstånd för brandfarlig vara. Läs mer här.

Vid misstanke om att mark- eller vattenområde blivit förorenat

Om du misstänker att din cistern läckt eller att spill skett som kan ha förorenat ett mark- eller vattenområde ska du omedelbart informera avdelning miljö och bygg på stadsbyggnadsförvaltningen. Du når oss via vårt kundcenter på 0920-45 30 00 och via e-post miljobygg@lulea.se