Ekologi och naturvård

Naturvård handlar om att bevara den biologiska mångfalden, d v s alla naturligt förekommande växter och djur.

Inom Luleå kommun finns fortfarande en hel del livsmiljöer där mångfalden frodas.

Det rör sig om allt från gammelskogar till öppna, mångformiga odlingslandskap. Den unika skärgården har många värdefulla kvaliteter och ett flertal sjöar och kustområden är mycket betydelsefulla för fågelfaunan. Många av dessa miljöer är dock hotade av mänskliga aktiviteter. Antalet urskogsartade områden i kommunen är exempelvis mycket få.

Att bevara den biologiska mångfalden är en angelägen uppgift för oss alla och här har kommunen en viktig roll att spela.