Dricksvattenproducenter

Den här sidan kommer att omarbetas då socialstyrelsen inte längre har något tillsynsansvar gällande dricksvattenanläggningar från 2014-01-01

Registrering av livsmedelsanläggning

En anläggning som omfattas av föreskriften (SLVFS 2011:3 med vägledninglänk till annan webbplats) ska registreras som livsmedelsanläggning. Anmälan ska göras hos miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå. Exempel på anläggningar som omfattas av föreskrifterna och som ska registreras är vattenverk, restauranger med egen dricksvattenbrunn och vissa vattenföreningar.  


Föreskriften gäller inte för alla

Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m³ dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer omfattas inte av föreskriften, om inte vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. Ett exempel på en kommersiell verksamhet är en restaurang med egen dricksvattenbrunn och där dricksvattnet ingår i matlagningen eller försäljningen. En kommunal skola eller ett äldreboende är exempel på en offentlig verksamhet dit allmänheten har tillträde och där dricksvatten tillhandahålls.
 
Andra anläggningar som inte omfattas av föreskriften är t ex en vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll eller verksamhet som innebär uthyrning för permanentboende i en eller tvåfamiljshus. För de som inte omfattas av livsmedelsverkets föreskrift (2011:3) gäller Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten, SOS FS 2003:17.

Anläggningar/verksamheter

Anläggningar/verksamheter

SLV FS 2011:3

SOS FS 2003:17

Restaurang med egen dricksvattenbrunn och där dricksvattnet ingår i matlagningen eller försäljningen.

X

 

Skola eller äldreboende med egen dricksvattenbrunn.

X

 

Vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn eller försörjer fler än 50 personer.

X

 

Vattenförening med tydlig kommersiell verksamhet.

X

 

Vattenförsörjning som kan jämställs med enskilt hushåll.

 

X

Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till en verksamhet som innebär uthyrning av rum, stuga eller liknande fritidsboende om verksamheten är avsedd för samtidigt mottagande av högst åtta gäster.

 

X

Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till en verksamhet som innebär uthyrning för permanentboende i en- eller tvåfamiljshus.

 

X

Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart tillhandahålls medlemmarna.

 

X

 

För dig med en anläggning/verksamhet som passar i högra kolumnen SOS FS 2003:17 kan du läsa mer om vatten och hitta länkar till dokument som visar hur man sköter om en egen brunn på våra sidor om vattenprovtagning.

För anläggningar/verksamheter som passar i vänstra kolumnen gäller SLV FS 2011:3 och då kan du fortsätta att läsa vidare på den här sidan om egenkontroll, vilka undersökningar som ska göras m m.

Nedanstående text gäller bara anläggningar/verksamheter där SLV FS 2011:3 gäller

Om problem uppstår

Om problem med vattenkvaliteten uppkommer är det mycket viktigt att snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljö- och byggnadsförvaltningen. En utredning av orsaken till problemet måste påbörjas omedelbart av den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet.

Egenkontroll

Enligt dricksvattenföreskrifterna ska dricksvatten vara hälsosamt och rent och uppfylla vissa kvalitetskrav. Att ta fram ett system för egenkontrol är ett krav som ligger på dricksvattenproducenten. Egenkontrollsystemet är producentens bevis för att vattnet håller en hög kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Provtagning av vatten

Ett förslag på provtagningsprogram med provtagningspunkter och provtagningsfrekvens ska lämnas in till miljö- och byggnadsförvaltningen. För mindre anläggningar ska två till fem prover tas varje år. Antalet vattenprov som ska tas bestäms bland annat utifrån producerad mängd dricksvatten. Ansvaret för provtagning och inlämnande av provtagningsprogram ligger på den som ska producera eller tillhandahåller dricksvatten.

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer sedan provtagningsprogrammet och vid kommande kontrollbesök ska resultaten av bland annat provtagningar kunna visas upp.

Vi har tagit fram en mall som heter "Förslag till provtagningspunkter och provtagningsfrekvens..." som du hittar under rubriken "Mer information" till höger som du gärna kan använda.

Vilka undersökningar ska göras?

Regelbundna undersökningar ska göras av dricksvattnet i form av normal kontroll och utvidgad kontroll. Normal kontroll innebär att analys görs på ett fåtal ämnen med jämna mellanrum. Den utvidgade kontrollen innebär att ett stort antal ämnen analyseras ett fåtal gånger. Godkända, det vill säga ackrediterade laboratorier måste anlitas för analys och bedömning av proverna. Det är bara Alcontrol och Eurofins som är ackrediterade förutom några mindre laboratorium som finns längre ner i landet. Det är även viktigt att vattenproverna tas på rätt sätt så att de kan analyseras och bedömas som de ska. Om man önskar provtagningsinstruktioner kan man kontakta de olika laboratorierna som utför vattenprovsanalyser.
 

Ämnen som ska analyseras i normal- respektive utvidgad kontroll

De ämnen som normalt ska ingå vid analys av dricksvatten.

Normalkontroll utgående dricksvatten från vattenverk

Mikrobiologisk
Antal mikroorganismer vid +22°C, bara om vattnet är desinfekterat
Escherichia coli, E-coli
Koliforma bakterier
 
Kemisk
Aluminium, om aluminiumföreningar används i beredningen
Färg
Järn
Klor, total aktiv, bara om vattnet är desinfekterat med klorföreningar
Mangan
Nitrit, om kloraminbehandling används som desinfektionsmetod
pH, om pH-justering ingår i beredningen
Temperatur
Turbiditet
 

Normalkontroll hos användaren

Mikrobiologisk  
Antal mikroorganismer vid +22°C, bara om vattnet är desinfekterat
Antal långsamväxande bakterier
Clostridium Perfringens, om råvatten kommer från eller påverkas av ytvatten
Escherichia coli, E-coli
Koliforma bakterier
 
Kemisk
Ammonium
Färg
Järn
Konduktivitet
Lukt
Nitrit, om kloraminbehandling används som desinfektionsmetod
pH, om pH-justering ingår i beredningen
Smak
Turbiditet
 

Utvidgad kontroll hos användaren

Mikrobiologisk
Aktinomyceter
Antal mikroorganismer vid +22°C
Antal långsamväxande bakterier
Clostridium Perfringens
Escherichia coli, E-coli
Enterokocker
Koliforma bakterier
Mikrosvamp
 
Kemisk
Akrylamid, om kontakt med motsvarande polymer
Ammonium
Antimon
Arsenik
Bekämpningsmedel enskilda, om de kan antas förekomma ivattentäkten
Bekämpningsmedel totalt
Bensen
Bens(a)pyren
Bly
Bor
Bromat
Cyanid
Epiklorhydrin, om kontakt med motsvarande polymer
1,2-dikloretan
Fluorid
Färg
Järn
Kadmium
Kalcium
Klorid
Konduktivitet, vid + 20°C
Koppar
Krom
Kvicksilver
Lukt, vid + 20°C
Magnesium
Natrium
Nickel
Nitrat
Nitrit
Oxiderbarhet, ej om TOC analyseras
pH
PAH
Radon, om grundvattentäkt
Selen
Smak, vid + 20°C
Sulfat
Tetrakloreten
TOC, gränsvärde fastställs av myndighet
Trikloreten
Trihalometaner
Turbiditet
Vinylklorid, om kontakt med motsvarande polymer