Hur mycket får det bullra

Det finns allmänna råd för hur mycket det får bullra.

Buller inomhus

Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum.

De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende.

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som 2 bör beaktas vid bedömningen.

Tabell 1 - Buller

Maximalt ljud  LAFmax 45 dB
Ekvivalent ljud LAeqT 30 dB
Ljud med hörbara tonkomponenter LAeqT 25 dB
Ljud från musikanläggningar LAeqT 25 dB

Tabell 2 - Lågfrekvent buller
 
Tersband (Hz)Ljudtrycksnivå (dB)
31,556
4049
5043
6341,5
8040
10038
12536
16034
20032

Buller från hög musik m m

Dessa allmänna råd gäller för sådana lokaler och platser, såväl inom- som utomhus, där hög musik spelas, t ex diskotek, konsert- och träningslokaler.

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som 2 bör beaktas vid bedömningen.

Tabell 1 - Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde

Maximalt ljud LAFmax 115 dB
Ekvivalent ljud LAeqT 100 dB

Tabell 2 - Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde

Maximalt ljud LAFmax 110 dB
Ekvivalent ljud LAeqT 97 dB

Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s k knattediskotek eller liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.

Buller från industrier m m

naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns uppräknat vilka olika riktvärden som finns vid buller från olika typer av saker, som vägtrafik, flygtrafik, järnvägstrafik, industrier, vindkraftverk m m.