Inventering 2015/2016

Behovet att veta mer om byggnader och den byggda miljöns värden blev inför arbetet med Utvecklingsplan för Centrum tydligt. Ett inventeringsarbete initierades under hösten 2014 av Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning. En byggnadsantikvarie tillsattes och byggnadsinventeringer har utförts under hösten 2015 och våren 2016.

Det området som inventerats 2015-2016 är Luleå centrum, Östermalm och Malmudden. Det är den del av kommunen där störst förändringstryck råder och det område där den mest uppenbara risken för konflikter mellan bevarande och exploatering kommer att uppstå. 

Inventeringen är en översiktlig byggnadsinventering där syftet är att identifiera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. En bebyggelseinventering beskriver och sätter byggnader och dess miljöer i ett sammanhang.

Då en byggnad kan påvisa arvet av en viss funktion trots att den fått en annan användning senare kan det vara viktigt för läsbarheten/förståelsen att bevara dess tidigare funktion. Det är viktigt att beskriva byggnader för att få fram dess historia och arkitektur, eller om byggnaden har ett sådant värde för enskilda eller samhället i stort att det är betydelsefullt att bevara.

För att underlätta tolkningen av inventeringen och öka förståelsen för de värden som har identifierats har texter som förklarar ord och begrepp tagits fram. För att ytterligare sätta dessa beskrivningar i sammanhang har korta texter som förklarar det som kan betecknas som speciellt i Luleå också tagits fram.

Byggnader och miljöer som identifierats som kulturhistoriskt intressanta visas i kommunkartan. Informationen kommer att används som kunskapsunderlag för normalt förekommande plan- och bygglovärenden. Men det är också ett underlag i diskussionen om vad vi behöver bevara för att kunna visa vårt kulturarv.

Återställ
Så här har inventeringen gått till
Återställ
Så här kan materialet användas
Återställ
Värdering och urval