Byggnader och miljöer

Inventeringen har visat att det finns flera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. De har lyfts fram och identifierats i vilket arkitektoniskt sammanhang och klassificering de tillhör.

Att en byggnad eller miljö är utpekad säger att vi behöver tänka till ordentligt och ta hjälp av sakkuniga vid framtida förändringar. Även byggnader intill påverkas också av förändringarna. En förutsättning för att ta tillvara och bevara en byggnad eller miljö är att som första steg dokumenterade och värdera dem, därefter ställningstaganden och beslut om vård- och underhållsplaner.

Identifierade kulturhistoriskt intressanta byggnader

Byggnader som tagits med har höga arkitektoniska kvaliteter, är tidstypiska och från olika tidsepoker. De har valts ut för att belysa bredden och mångfalden av Luleå byggda kulturarv. Med varje bild finns en kort beskrivning av dess kulturhistoriska sammanhang.

De kan fortfarande ha detaljer, originalskick, volymer och proportioner som härrör från tiden de byggdes. De kan alltså genom sitt byggnadssätt berätta om de estetiska idealen från en viss epok som fått fäste här i Luleå, om än i liten skala. Många är till stor del helt oförändrade och kan vara bland de äldsta byggnaderna i staden. Tillsammans bildar några en större miljö, vilket ger en större pedagogisk förståelse för Luleås bebyggelsehistoria. Andra står som solitärer i en förändrad omgivning.

Se karttjänst Kulturmiljö nedan.

Identifierade kulturhistoriskt intressanta miljöer 

Ett kulturhistoriskt område binds samman av de arkitektoniska uttryck som är gemensamma för byggnaderna och/eller där de har en gemensam historia genom sin nuvarande eller tidigare användning, är viktiga faktorer för att kunna förstå hur området hänger samman. Det är genom sin historiska kontext, eller företeelse, som området synliggörs och blir läsbar.

För att kunna förstå det historiska sammanhanget bör många detaljer och byggnader vara kvar i området. Det kan vara möjligt att radera enstaka detaljer men ju fler detaljer/byggnader som försvinner desto svårare är det att förstå den historiska kontexten. Exempelvis ett järnvägssamhälle där stora delar av det är rivet och när den övergivna rälsen återstår kan det vara svårt att förstå betydelsen av järnvägen som orsak till att samhället kunnat utvecklas och blomstra. Det är ofta svårt att veta i förväg när man tagit bort för mycket, därför är den antikvariska kunskapen så viktig.

Ofta går det bra att göra mindre förändringar. Exempelvis en bostad måste fortsätta fungera som bostad även fast den är skyddad. I ett större område kan nya byggnader tillkomma, det viktiga är hur de anpassas och byggs. Siktlinjer, gestaltning och helhetsgrepp är mycket viktigt när man arbetar i känsliga miljöer. En erfaren person som kan byggnadsvård är därför ovärderlig. Det vill säga en person som kan skötsel, underhåll och ändringar av byggnader och miljöer med beaktande av och med utgångspunkt från dess kulturvärden.

De frågor ett kulturhistoriskt intressant område ska besvara är miljöernas arkitektoniska attribut och dess funktion. Exempel på ett sådant område eller miljö kan vara en bevarad bondgård, järnvägsområde, verkstad eller en samling bostäder med stilattribut från en specifik epok. Det är alltså detaljer, historiska nämnare, användning, gemensam tidsperiod som tillsammans ger en företeelses kulturhistoriska sammanhang.

Ofta kan en intressant miljö innehålla flera historiska ”lager”. En företeelses kulturhistoriska sammanhang och dess uttryck bildar utgångspunkter för bedömning av de kulturhistoriska värdena. Flera olika kulturhistoriska sammanhang kan tillskrivas en och samma företeelse. Därefter måste det finnas en läsbarhet som gör att den kan förstås av flera personer.

Bedömning av kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt intressanta miljöer

Bedömning av kulturhistoriskt värde Gültzauudden, Residenset och Oskarsvarv

Bedömning av kulturhistoriskt värde Rutnätsstaden

Bedömning av kulturhistoriskt värde Robertsvik, Charlottendal och Östermalm

Bedömning av kulturhistoriskt värde Malmudden