Foto: Ylva Bengtén

Gatunamn och adressättning

Kommunen har ansvar för namnsättning på gator, vägar, allmänna platser, kvarter och stadsdelar. Kommunen ansvarar också för att sätta ut adresser samt att adressinformationen registreras och meddelas till Skatteverket, Posten, Polisen och Räddningstjänsten.

Namn och adressättning berör många. Adresserna är viktiga för att vi ska hitta i kommunen, de är också ett underlag för folkbokföringen.
 
Namnberedningskommittén tar fram förslag om nya gatunamn och därefter fastställer Stadsbyggnadsnämnden det nya namnet.
 
När en ny gata har fått sitt namn är det stadsbyggnadsförvaltningen som sätter adressnummer längs gatan. I samband med att ett adressnummer sätts, läggs dess koordinater in i adressregistret och på adresskartan. När en adress är satt kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.
 
Alla byggnadsentréer där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en unik adress. En byggnad kan ha flera adresser, eftersom det skall finnas en adress för varje entré. Entréer för verksamheter, kontor, leverans och personalingång adressätts.

När adressen ändrats för en byggnad meddelar vi alltid fastighetsägaren. Fastighetsägaren är skyldig att informera hyresgästerna om att de har en ny adress.

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta, kontakta därför Luleå Kommun varje gång ny adress krävs.
 
För att underlätta för alla bör adressnumret skyltas upp på huset eller vid infartsvägen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyltning. Skyltning av väg och ortnamn ansvarar väghållaren för.
Läs mer i Adresser i samhället (pdf, 631.3 kB)

Varje entré skall ha en unik adress för att räddningstjänst, taxi, färdtjänst, leveransbilar med flera ska kunna hitta rätt. Inom Luleå har på vissa ställen flera olika verksamheter samma adress, vilket naturligtvis medför problem. Stadsbyggnadsförvaltningen ser därför över verksamhetsadresserna inom Luleå.
Läs mer i Vi ser över verksamhetsadresserna i Luleå 

Läs mer och se exempel i Adressättning