Luleå kommuns energieffektivisering

Luleå kommun verkar för ett hållbart samhälle. Därför arbetar vi aktivt med att sänka vår egen energiförbrukning.

Luleå kommun har fått stöd av Energimyndigheten för att ta fram en strategi och handlingsplan för energieffektivisering med mål för år 2014 och år 2020. I stödet ingår också att aktivt arbeta för att genom­föra handlingsplanen. Stödet har sitt ursprung i ett EU-direktiv om att all offentlig verksamhet ska vara ett föredöme när det gäller energieffektivisering.

Det är främst kommunens fastigheter och transporter som involveras. Den största delen av energieffektiviseringen handlar om nya tekniska lösningar men även om ett förändrat beteende.

 

 

Varför energieffektivisering?

Det övergripande slutmålet för hela projektet är att nå 20 procent energieffektivisering för Luleå kommun­koncerns verksamheter år 2020 (med 2009 som basår).

Mål 1: 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser

Mål 2: 30 procent lägre energianvändning per ytenhet (basår 1995)

Mål 3: 15 procent lägre elanvändning i kommunens fastighetsbestånd

Mål 4: Andelen förnyelsebara energislag ska vara 30 procent av den totala energianvändningen.

Diagrammet ovan visar Luleå kommuns energianvändning för fastighetsinnehavet, samt mål för 2020.


För att kunna minska kostnaderna för energi inom kommunen är det viktigt fokus att effektivisera elanvändningen. Bland annat genom att konvertera direktverkande el till fjärrvärme eller liknande uppvärmningsformer.

Vision 2050 - ett hållbart samhälle

Energieffektivisering är en prioriterad fråga för Luleå kommun. Vi vill minska både miljöpåverkan och våra energikostnader. Den ekono­miska besparingen frigör resurser till andra verksamhets­områden.

Arbetet ligger i linje med Vision Luleå 2050.

Att vi ska verka för ett hållbart samhälle är inte bara något vi säger, utan också något vi gör.

Diagrammet ovan visar Fastighetsavdelningens energianvändning samt interna mål för 2020 och 2050.


Luleå kommuns fördelning av energikostnader (2011)

Energikostnaden inom Luleå kommun är totalt cirka 109 Mkr/år.

65% av den totala kostnaden går till fastigheters energikostnader.

Energistrategi inom Luleå kommun

Beroendet av elenergi ska minska och energiförbrukningen ska effektiviseras. Detta ska vi uppnå genom att:

 • Ansluta all uppvärmd yta till fjärrvärmenätet inom fjärrvärmeområdet.
 • Nyttja förnyelsebara energikällor i största möjliga utsträckning.
 • Minska energiförbrukningen genom att vara i framkant med att använda ny teknik.

Visste du att...?

 • Luleå kommuns fastighetsinnehav har en area av ca 616 000 m2 vilket motsvarar 90 fotbollsplaner.
 • Luleå kommuns fastigheter använder årligen energi motsvarande 5900 normalstora villor.
 • All el vi köper in sedan januari 2013 är miljömärkt EPD-el från Luleå energi. EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025. Den är producerad av enbart vattenkraft från Lule älv.
 • Inom Luleå kommun finns 10 närvärmeanläggningar som eldas med pellets. Där har all oljeeldning ersatts med eldning av förnyelsebar träpellets.
 • Hade vi haft samma energiförbrukning 2011 som 1995 per kvadratmeter hade energinotan varit 20 miljoner dyrare per år.
 • Luleå kommun köper totalt energi för 109 miljoner kronor (2011) i detta ingår även drivmedel, gas m.m.
 • En generell sänkning av inomhustemperaturen i kommunens fastigheter på 1 grad skulle spara ca 1,7 miljoner kr/år.
 • Sparar vi en procent av energianvändningen i kommunens fastigheter så motsvarar det ca 340 000kr per år.
 • Luleå kommun har en fastighet uppförd enligt miljöbyggnads byggkrav. Byggnaden är Spira förskola och håller preliminärt guldklass.

Vill du läsa mer om miljöbyggnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster?

Vilka typer av åtgärder gör ni?

Inom Luleå kommun pågår energieffektiviseringen för fullt. Exempelvis:

Värme

 • Konvertering från elvärme till vattenburna system.
 • Injustering av värmesystem.
 • Utbyte eller installation av max begränsade termostatventiler.
 • Utbyte till behovsstyrda pumpar i undercentraler.
 • Utbyte av gamla undercentraler.
 • Nya mätare och uppkoppling av dessa.
 • Ombyggnation av Persö närvärmecentral under 2013.
 • Byte pelletspanna och ombyggnation av pannrum på Alviksskola 2012-2013.

El

 • Behovsstyrning av pumpar.
 • Behovsstyrning av motorvärmare med bland annat ID tagg och web styrning.
 • Byte till energieffektivare armaturer och bättre styrning av dessa på fastigheter och gatubelysning.
 • Under 2013 byts cirka 1200 motorvärmarplatser ut i kommunens anläggningar.

Styr- och övervakning

 • Byte och komplettering av styr och regler utrustning.
 • Insamling av energidata och bearbetning av denna med nytt energiuppföljningssystem.
 • Fjärrstyrning av anläggningar via överordnat system.
 • Driftoptimering.

Byggnadsskalet

 • Tilläggsisolering av framför allt takbjälklag.
 • Byte till energieffektivare fönster.

Ventilation

 • Byte till modernare luftbehandlingsaggregat eller modernisering av befintliga aggregat för minskad elanvändning samt högre grad av värmeåtervinning.
 • Behovsstyrd ventilation.
 • Mätning och loggning på befintliga luftbehandlingsanläggningar för optimering och säkerställande av avsedd funktion.

Övrigt

 • Visualisering av energiförbrukning i utvalda kommunala byggnader exempelvis Kulturens Hus, Stadshuset och Ormbergsskolan.