Carina och Mats vid sitt hus i Bensbyn utanför Luleå. De producerar ungefär 10 000 kWh per år med hjälp av sina solceller på taket.

Carina och Mats vid sitt hus i Bensbyn utanför Luleå. De producerar ungefär 10 000 kWh per år med hjälp av sina solceller på taket.

Solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström som sen med hjälp av en växelriktare omvandlas till växelström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Även här i Luleå går det utmärkt att installera en sol-elsanläggning eftersom det är mycket små skillnader i mängden solinstrålning mellan södra och norra Sverige. Den största skillnaden är att solens energi häruppe är något mer koncentrerad till sommarmånaderna.

På senare tid har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt, som en följd av att tekniken har blivit allt billigare.

Kort information om solceller:

 • LÄGE - Fungerar utmärkt i Luleå, knappt 10 % skillnad i solinstrålning jämfört med södra Sverige och solcellerna är dessutom effektivare i kallt klimat. Har man ingen snötäckning på cellerna så kan man få hög produktion även från februari till april då snön reflekterar solljuset och ökar produktionen jämfört med när det är snöfritt på marken.
 • RIKTNING - Solpanelerna ska riktas mellan sydväst till sydost, men man får även en hel del produktion på väst-östliga tak.
 • LUTNING - Solpanelerna får högst total produktion med en brant lutning på 30-50 grader från horisontalplanet. Det är bra med en brant lutning, speciellt häruppe så snön halkar av snabbare, men vi rekommenderar inte att ställa solcellerna upp om taket är flackt eftersom det innebär ojämna snölaster och ett större vindfång vilket ställer höga krav på infästningen och ökar investeringskostnaden.
 • SKUGGA - Undvik helst skuggning men skuggas taket eller ytan någon gång under dagen kan de drabbade solcellerna förses med mikroinverters för att minska produktionsförlusten.
 • PRODUKTION - Den årliga produktionen för solcellsmoduler orienterade rakt mot söder med en lutning på 30-50 grader är i Luleå ca 850-900 kWh per installerad kW. En installerad kW kräver ca 6 m2 stor yta. Ett exempel: Om man installerar 5 kW i rakt söderläge så blir det ungefär 30 m2 solceller och man får ungefär 4500 kWh per år i produktion. Se graf nedan.
Ungefärlig solelproduktion per installerad kW på fyra svenska orter. Solcellsmodulerna antas vara orienterade rakt mot söder och med optimal lutning för den aktuella orten. Över hela året blir produktionen enligt simuleringen: Malmö: 895 kWh/kW; Göteborg: 822 kWh/kW; Stockholm: 889 kWh/kW; Luleå: 880 kWh/kW. Källa: Stridh och Hedström, 2011.

Ungefärlig solelproduktion per installerad kW på fyra svenska orter. Solcellsmodulerna antas vara orienterade rakt mot söder och med optimal lutning för den aktuella orten. Över hela året blir produktionen enligt simuleringen: Malmö: 895 kWh/kW; Göteborg: 822 kWh/kW; Stockholm: 889 kWh/kW; Luleå: 880 kWh/kW. Källa: Stridh och Hedström, 2011.


 • STORLEK - En solcellsanläggning till en vanlig svensk villa har normalt en kapacitet på runt 3-6 kW, även om både större och mindre anläggningar förekommer. Exakt hur stor anläggning man ska ha beror framförallt på hur mycket el som används i huset på årsbasis. Det finns anledning att undvika att installera en så stor anläggning att du producerar mer el än du använder under ett år (alltså om du matar in mer el på nätet än vad du köper under ett kalenderår, då blir du en nettoproducent). Om du är nettoproducent har du nämligen inte rätt till gratis anslutning av solcellsanläggningen till elnätet och gratis inmatning av överskottsel, inklusive kostnadsfri installation av ny mätare om en sådan behövs.

  I övrigt är det dock inget särskilt som drabbar dig om du skulle råka producera lite mer el än vad du konsumerar under ett år (förutom att du inte heller får utnyttja skattereduktionen för den del av produktionen som överstiger konsumtionen, se mer info nedan). Oftast är en hög egenanvändning (att använda det mesta av den egenproducerade elen i sitt hus istället för att sälja) att föredra eftersom det ekonomiska värdet av egenanvänd el oftast är högre för dig än värdet av den el du matar in på nätet (det du får betalt för den el du säljer). Det är dock lite olika beroende på vilka elavtal och priser just ert hushåll har.
 • KOSTNAD - Kostnaden räknat per installerad kW är i dagsläget ca 15 - 20 000 kr, för ett komplett system i villastorlek på 3 - 6 kW, alltså mellan 60 000 och 120 000 kr på ett ungefär beroende på hur stort energibehov man har. Prisbilden förändras dock snabbt så undersök alltid priser med flera leverantörer för att få ett bra pris.
 • EKONOMISKT STÖD - Privatpersoner och företag kan söka ekonomiskt stöd på 20 % av solcellsanläggningens investeringskostnad. Du ansöker om stödet hos din länsstyrelse, alternativt via Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Söker du inte solcellsstöd eller får avslag kan du istället söka ROT-avdrag för arbetskostnaden av installationen, om du inte monterar själv vill säga.
 • ÖVERSKOTTSEL - Du kan sälja din överskottsel, alltså den el du inte själv använder i ditt hus, och få betalt av ett elhandelsbolag som t ex Luleå Energi. Alla solcellsanläggningar producerar ett överskott under vissa tider på dygnet eftersom det är svårt att utnyttja all el som produceras när solen står som högst.
 • SKATTEREDUKTION - Du får en skattereduktion (skatteavdrag) på 60 öre för varje kWh överskottsel du producerar och sänder ut på nätet. Avdraget görs automatiskt på din inkomstdeklaration varje år.
 • BYGGLOV - I Luleå är det tillåtet att utan bygglov eller bygganmälan installera solceller på tak eller fasad på enbostadshus om de följer takets/fasadens lutning. Undantag finns dock om huset eller området är särskilt skyddsvärt och t ex q-märkt eller om området ses som särskilt viktigt ur totalförsvarets synpunkt. Är man osäker på om huset ligger i ett sådant område måste man vända sig till bygglovsavdelningen på kommunen och eventuellt söka bygglov. Eftersom det är en utökad bygglovsplikt så är bygglovet gratis vid ett sådant tillfälle. Är det ett flerbostadshus eller en företagsfastighet måste man alltid söka bygglov. Läs mer om bygglov och hur man söker det
 • MONTERING - Monteringen av cellerna på taket måste göras noggrannt, infästningarna ska vara ordentligt fastsatta så de inte riskerar att släppa vid tunga snölaster eller kraftig vind. Det finns färdiga infästningar som passar till solcellerna som ska användas. Viktigt är också att det görs tätt så det inte börjar läcka in vatten. Det ska också vara en luftspalt bakom solcellerna ner mot taket för att de ska kylas ner av luften som cirkulerar, solcellerna fungerar sämre när de blir varma.
 • STANDARDER - Köp enbart CE-märkta solceller och övriga produkter för att vara säker på att de är testade och godkända. Hitta leverantörer mm på www.svensksolenergi.selänk till annan webbplats
 • ANSLUTNING TILL ELNÄT - För att få ansluta solcellsanläggningen till elnätet måste detta anmälas till elnätsbolaget, här hos oss är det Luleå energi man ska kontakta. Innan installationen utförs ska en föranmälan göras till nätbolaget, och när installationen är slutförd ska en färdiganmälan göras. Själva den elektriska installationen måste utföras av en behörig elektriker (resterande delar av installationsarbetet kan du utföra själv, eller anlita en hantverkare/installatör). Elektrikern kan även utföra för- och färdiganmälan. Nätbolaget är skyldigt att byta din elmätare till en som mäter både ingående och utgående el. Bytet av mätare ska vara gratis för dig som har en huvudsäkring på max 63 A, vilket vanliga villaägare i regel ligger under.
 • LIVSLÄNGD - Solcellerna har en livslängd på 30-50 år
 • UNDERHÅLL - Solcellerna har ett mycket lågt behov av service och underhåll

Vi hjälper dig med solceller!

Är du intresserad av att få reda på hur just dina förutsättningar för en installation av solceller på eller vid din fastighet ser ut är du välkommen att kontakta Luleå kommuns energi- och klimatrådgivare för en helt kostnadsfri individuell rådgivning. Vi går tillsammans igenom riktning, takvinkel, eventuell skuggning, dimensionering, ekonomisk kalkyl, offertunderlag mm. 

Kontakta energirådgivaren på energiradgivning@lulea.se och boka tid.

Mer information om sol-el